A magyar átlagbér az OECD országok körében Mexikót megelőzve a második legalacsonyabb. Valóban csak ilyen keveset érdemelne teljesítménye alapján a magyar munkás, vagy más okok vannak a háttérben? A Társadalomelméleti Kollégium és az Új Egyenlőség közbeszélgetésén a magyarországi bértárgyalásokat és bérhelyzetet jártuk körül.

A közbeszélgetésen, a következő fő kérdések kerültek elő:

 • Reális-e a „bérunió” követelése?
 • Miért éri meg a kormányoknak a nagytőkét helyzetbe hozni adókedvezményekkel, ha tudjuk, hogy a kkv-szektor összességében több embert foglalkoztat?
 • Fennáll-e a veszélye a gyárak kivonulásának, ha megvágjuk a kedvezményeiket és elkezdjük támogatni a hazai kkv-kat?
 • Reális bérhelyettesítő a feltétel nélküli alapjövedelem, vagy lustaságot eredményez?
 • Mi a hatása az Országos Érdekegyeztető Tanács 2011-es megszüntetésének, és az Új Munka Törvénykönyvének?
 • Miért kap 15%-kal kevesebb bért egy nő ugyanolyan értékű munkáért, mint egy férfi?

Beszélgetőpartnerek voltak:

 • Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke
 • Szűcs Viktória, a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének elnöke
 • Sinkó Ottó, a Videoton Holding Zrt. vezérigazgatója
 • Pogátsa Zoltán, az Új Egyenlőség főszerkesztője
 • Kiss Ambrus, az Új Egyenlőség szerkesztője

A moderátor Éber Márk Áron, az Új Egyenlőség szerkesztője volt.

A beszélgetés az ujegyenloseg.hu-n nézhető meg.

Forrás: ujegyenloseg.hu

Hozzászólok a Facebookon

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció