Nagyon nem mindegy, ki hol dolgozik pedagógusként - többek között ez derül ki az OECD 2017-es adataiból. Nem árulunk el nagy titkot: az OECD-tagállamok közül Szlovákia és Csehország után Magyarországon kapják a legalacsonyabb fizetést az általános iskolai tanítók és tanárok – írja az eduline.hu.

 A felmérésből kiderül: Luxemburgban a legjobb tanárnak lenni, ha csak a fizetést vesszük alapul. Az általános iskolai és a középiskolai tanárok is ebben az országban kereshetik a legtöbbet pályakezdőként, és az előny mindvégig az övék marad, egy középiskolai tanár akár 109 000 dollárt is hazavihet tapasztalt pedagógusként - írja a Business Insider.

Az összehasonlításban a kezdő fizetés, a tíz év munkatapasztalat után járó fizetés és az elérhető legmagasabb fizetés szerepel: 35 OECD-országról és számos partnerországról gyűjtöttek adatokat.

Még nagyobbak a különbségek, ha összevetjük a rosszabbul fizető országok legtapasztaltabb (Magyarországon a 42-44 év tapasztalattal rendelkezők kapják a legmagasabb bért) és a legjobban fizető országok pályakezdő tanárainak fizetését - ebből kiderül, hogy a nyugdíj előtt álló magyar pedagógusok közel sem keresnek annyit, mint a svájci, német, dél-koreai vagy éppen osztrák friss diplomások.

A középiskolai tanárok fizetési listáját is Luxemburg vezeti Svájccal a nyomában. Svájcban van a legnagyobb különbség az általános iskolai és a középiskolai pedagógusbérek között, akár 23 ezer dollárral is többet kereshet egy középiskolai, mint egy általános iskolai tanár. Ez a 23 ezer dolláros - vagyis több mint hatmillió forintos - különbség nagyobb, mint a legidősebb pedagógusok fizetése a legrosszabbul fizető országokban, például Szlovákiában vagy Csehországban.

Forrás: eduline.hu

Hozzászólok a Facebookon

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció