Tavaly több mint 60 ezer gyerekes család mulaszthatta el időben leadni adóelőleg-nyilatkozát a munkáltatónál. Ők is megkapják az év elejére járó családi pótlékot, de csak utólag, az idén beadott adóbevallás alapján. Az adóhivatal (NAV) egy alkalmazással segíti a zökkenőmenetesebb ügyintézést – írja az azenpenzem.hu.

Míg 2017 áprilisában mintegy 791 ezer szülő érvényesített családi kedvezményt, addig januárban csak 729 ezer – tette közzé a nemzetgazdasági tárca (NGM). Mint hangsúlyozták: az év első hónapjaiban több tízezren (tavaly ez 62 ezer családot jelentett) felejtik el igénybe venni a családi kedvezményt.  Ismételten figyelmeztettek arra, hogy érdemes minél korábban leadni az adóelőleg-nyilatkozatot a munkáltatónál, mert a kifizető csak így tudja a fizetést a kedvezmény összegével növelten utalni. 

Annak tehát, aki még nem adta le adóelőleg-nyilatkozatát, minél előbb érdemes pótolni. Az év elejei adókedvezmény összege természetesen nem veszik el, de az csak a következő adóbevallásban kérhető vissza. A 2017-ben késlekedőt így csak az idén tavasszal, azok pedig az idén „aludtak el”, csak 2019-ben számíthatnak a nekik járó pénzre.

Az NGM szerint a legnagyobb összeggel - közel 320 milliárd forinttal - idén számolhat a legális munkát végző 1,1 millió szülő. Háromszázezer személynek a családi adókedvezménynek köszönhetően egy fillér adót sem kellett fizetnie. A családi kedvezmény egy gyermek után 10 ezer forint, a kétgyerekes családoknak 35 ezer, a harmadik gyermektől gyermekenként 33 ezer forint adómegtakarítást jelent.

Arról, hogy mi a helyzet a családi pótlékkal, ha leérettségizett a gyerek, részletes itt írtunk

Forrás: azenpenzem.hu

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció