Elfogadhatatlannak tartja a szakszervezet, hogy a Dunakeszi Járműjavítónál csak a fizikai dolgozók fizetése lesz magasabb idén, miközben a szellemi foglalkoztatottak kimaradnak a béremelésből – értesült a Magyar Idők. Ezért a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete kollektív munkaügyi vitarendezést kezdeményezett, amely – ha a folyamat nem hoz eredményt – akár sztrájkbizottságot is alakíthat. A vállalat ügyvezető igazgatója kérdésünkre kiemelte: minden dolgozó bére emelkedik a kormányzati iránymutatásnak megfelelően.

Akár sztrájkbizottság felállításával, ezt követően pedig munkabeszüntetéssel is tiltakozhat a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete (MTSZSZ) az ellen, hogy a Dunakeszi Járműjavító Kft.-nél idén csak a fizikai dolgozók fizetése lesz magasabb, ugyanakkor a szellemi dolgozók kimaradnak a béremelésből – hívta fel a Magyar Idők figyelmét Buzásné Putz Erzsébet, az érdekképviselet elnöke.

Emlékeztetett: nemcsak a fizikai dolgozók, hanem a mérnökök és egyéb, magasabb bérért foglalkoztatott munkavállalók megtartása is fontos annak érdekében, hogy a vasútijármű-gyártás megfelelően működjön.

Mivel a bértárgyalásokon a szakszervezet és a munkaadó álláspontja nem közeledett, ezért kollektív munkaügyi vita rendezését kezdeményezte az MTSZSZ. Amennyiben ezen a fórumon sem sikerül érvényesíteni álláspontjukat, akkor sztrájkbizottságot is szervezhetnek, amit munkabeszüntetés is követhet. Buzásné Putz Erzsébet emlékeztetett: a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) az állami vállalatok béremeléséhez világos iránymutatást fogalmazott meg.

– Teljes mértékben megfelel az NFM iránymutatásának a Dunakeszi Járműjavítónál a szakszervezetekkel már megkötött bérmegállapodás – tájékoztatta lapunkat Szepessy Tamás, a cég ügyvezető igazgatója. Felidézte: a bérmegállapodás a munkáltató és az érdekképviseletek között megszületett, amelyben a béremelés hároméves, 30 százalékos mértékét a szakszervezetek is elfogadták.

A fejlesztési tárca iránymutatása nem jelöli meg a munkavállalói kört, amelynek emelést kell adni, de javaslatként egyértelműen megfogalmazza a differenciált béremelés szükségességét, valamint a legalacsonyabb keresetűek mielőbbi bérfelzárkóztatását, ezen belül is különös figyelmet fordítva a hiányszakmákban foglalkoztatottakra. Ezeknek az elvárásoknak a vállalat eleget tett. Jövőre, valamint 2019-ben is emelkedik az összes dolgozó bére, beleértve a szellemi munkakörökben dolgozókat is – tette hozzá az ügyvezető igazgató.

A kormány még februárban, hosszas szakszervezeti egyeztetést követően döntött arról, hogy az állami vállalatoknál dolgozók három év alatt 30 százalékos bérfejlesztésben részesülnek. A MÁV-nál, a postánál, a Volánoknál, valamint a vízügynél dolgozók az idén átlagosan 10-13 százalékos emelést kapnak, az alacsonyabb keresetűeknek jut a legnagyobb mértékű felzárkóztatás. Jövőre és 2019-ben is jelentősen nő a dolgozók bére.

A magánszektorban szintén jelentős béremeléseket tapasztalhatunk, a fokozódó szakemberhiány miatt a kisebb vállalatok többsége is kigazdálkodott legalább 10-12 százalékos bérfejlesztést.

Egyeztetnek a munka törvénykönyvéről

Széles körű egyeztetést szorgalmaz Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter a munka törvénykönyvének módosításáról a szakszervezeti, valamint a munkaadói oldal bevonásával – közölte tegnap a miniszter a Kormányinfón újságírói kérdésre. Ugyanakkor leszögezte: a módosítás a munkavállalók érdekeit szolgálná, a javaslat pedig egyéni képviselői indítvány alapján került az Országgyűlés elé. Korábban már beszámoltunk róla, hogy a Liga Szakszervezetek, valamint a Munkástanácsok vezetője egyeztetett Cseresnyés Péter munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkárral, aki ígéretet tett arra, hogy a törvényalkotáshoz a szakszervezetek, valamint a munkaadók véleményét is meghallgatják a május elején esedékes versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórumának ülésén. Az érdekképviseletek szerint a jelenlegi, Országgyűlés előtt lévő módosítás lehetőséget adna a munkavállalónak arra, hogy lazább korlátok között, akár túlfoglalkoztassa a dolgozókat, továbbá a pihenőidőre vonatkozó paragrafusok is egyértelműsítésre szorulnak.

Forrás: Magyar Idők

Eseménynaptár

loader

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció