A Pedagógusok Demogratkius Szakszervezete (PDSZ) június elején tette közzé nyílt levelét, melyben Szűcs Tamás elnök tiltakozásra hívta a szakszervezeteket az Orbán-kormány által tervezett 7. Alaptörvény-módosítás ellen. A tiltakozás különösen a 4., a 6. és a 7. cikkre irányul, melyek meglátásuk szerint a gyülekezési szabadságot, a független bíráskodást és a hatalmi ágak szétválasztásának elvét támadják – írja a Mérce.

Ezek az alapelvek a polgári demokráciák hosszú küzdelem árán kivívott megkérdőjelezhetetlen értékei, és a szakszervezetek, egyesületek és valamennyi állampolgár működésében, életében olyan garanciális elemek, amelyek képesek ellensúlyozni a mindenkori végrehajtó hatalom túlzó befolyását.

– olvasható a szervezet tiltakozó nyilatkozatában.

A PDSZ tiltakozásához eddig a Miskolci Autóbusz és Villamosvezetők Érdekvédelmi Szervezete, a Magyar Műsorszóró Dolgozók Szakszervezete, a Szegedi Tudományegyetem Szakszervezete, a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete, a Teherfuvarozók Európai Szakszervezete, a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete, a Magyar Orvosok Szakszervezete, a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezete és az Élelmiszeripari Munkavállalók Független Szakszervezete csatlakozott.

Az országgyűlés a jövő hét elején tárgyalja a módosítást, ezért a tiltakozáshoz eddig csatlakozó szakszervezetek felszólították a Magyarországon található valamennyi szakszervezetet, hogy kövessék a példájukat.

De már nem csak a szakszervezeteknek szól a felhívás: a civil szférában tevékenykedőket és a teljes magyar közvéleményt arra kérik, „a következő napokban a demokráciákban elfogadott minden eszközzel küzdjenek az Alaptörvény szükségtelen és veszélyes módosítása ellen.”

A PDSZ elnöke a szakszervezetek mellett az országgyűlési képviselőkhöz is intézett levelet, melyben arra kéri őket, ne támogassák a módosító javaslatokat. A Jobbikon kívül minden ellenzéki frakció és független képviselő megerősítette a szakszervezetet, hogy nem szavazza meg a módosítást.

Az Alaptörvény módosítása azért aggasztja a szakszervezeteket, mert a már így is épp eléggé ellehetetlenített sztrájk intézménye most a gyülekezési jog korlátozásával és a tervezett közigazgatási bíróságok hatalomgyakorlásával még inkább meggyengülhet majd.

Forrás: Mérce

Hozzászólok a Facebookon

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció