Tiltakozik az alaptörvény újabb módosítása ellen a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ), és erre szólítja fel a szakszervezeti konföderációkat is. A tömörülés úgy látja, hogy az alaptörvény hetedik módosításának javaslata veszélyezteti például gyülekezés vagy a független bíráskodás alapjogát – írja a Népszava.

A PDSZ tegnapi közleménye szerint a 4. cikk (amely úgy módosulna, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága és a gyülekezési jog gyakorlása nem járhat mások magán-és családi életének, valamint otthonának sérelmével) látszatra elfogadható elvárás lenne, ám végső soron az vezethető le belőle, hogy

tiltakozó rendezvények nem lehetnek majd magánlakások hallótávolságában.

A 6. cikk arra teremt lehetőséget, hogy különváljon a rendes bíráskodás és az úgynevezett közigazgatási bíróság jogintézménye.

Félő, hogy a mai helyzetben a politikai hatalomgyakorlás egyik eszközével van dolgunk, nem szakmailag indokolt megoldásról

- írta a szakszervezet országos választmánya. Szerintük a 7. cikk is az igazságszolgáltatás befolyásolására tett kísérletet, hiszen a bírói mérlegelés hagyományos eszköztára helyett ítélethozatalkor a fő igazodási pont az alkalmazott jogszabály indoklása lesz.

A PDSZ a hazai szakszervezeti konföderációk mellett a nemzetközi társ-szakszervezeteket is megkeresi, kikérve véleményüket a javaslatok és a jogállamiság viszonyáról.

Véleményüket az országgyűlési képviselőknek is eljuttatják majd.

Forrás: Népszava

Hozzászólok a Facebookon

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció