Az Olajipari Szakszervezet félpályás útlezárást tart Százhalombattán jövő kedden „a Mol megkülönböztetés nélküli tisztességes, az Olajipari Szakszervezet által javasolt alapbérfejlesztése” érdekében – írja a Portfolio.

A szakszervezet a küldöttgyűlés határozata alapján tartja meg a félpályás útlezárást Százhalombattán, a Mol Nyrt. Dunai Finomítójának északi portájánál, 2018. április 17-én, 07:30 és 12:00 óra között. Közlésük szerint a rendőrség engedélyezte a félpályás útlezárást.

A félpályás útlezárás célja a szakszervezet megfogalmazása szerint

a Mol Nyrt. fizikai és szellemi munkavállalóinak - a szellemi munkavállalókra nézve lealacsonyító - megkülönböztetés nélküli tisztességes, az Olajipari Szakszervezet által javasolt alapbérfejlesztése.

A félpályás útlezárásra az érdekképviselet vár minden munkavállalót, függetlenül attól, hogy mely szakszervezet tagja vagy hogy szakszervezeten kívüli-e.

 Forrás: Portfolio

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció