A Kétfarkú Kutya Párt ellen-Békemenettel, az MSZP-DK-Párbeszéd nagygyűléssel, a diákok megemlékezéssel és tüntetéssel, míg a Fidesz Békemenettel és Orbán-beszéddel fog megemlékezni a 48-as forradalom évfordulójáról – írja a Mérce.

Sokak szerint a nemzeti ünnepeken nincs helye a politikának. Pedig a nemzeti ünnepeink pont a politikáról szólnak, ’56 és ’48 a politikai közöny megtöréséről, a hallgatás feloldásáról, a zsarnoksággal való szembeszállásról szól, így kevés méltóbb dolog van, mint politikával emlékezni ezekre az eseményekre.

Így tesz idén az ellenzék és a kormány is, sőt a tüntető diákok is politizálással töltik az ünnepnapot.

Nyilvánvalóan a legnagyobb tömeget megmozgató esemény a Békemenet lesz. A feltehetően az állami és az önkormányzati apparátus egy részét is igénybe vevő, végtelen erőforrásokat felhasználó mozgósítással az ellenzék nem is tud versenyezni, így számháborúba se érdemes belemenni. A Békemeneten biztos, hogy többen lesznek, mint bármelyik másik eseményen aznap.

A Békemenet 12 órakor, a Bem szobortól indul, és a Margit-hídon keresztül ér a Kossuth térre, ahol 14 órakor Orbán Viktor mond ünnepi kampánybeszédet.

A Békemenettel egy időpontban indul a Kétfarkú Kutya Párt Békemenete a Blaha Lujza térről. Biztos ez lesz a nap legszórakoztatóbb eseménye, és valószínűleg több ezren is lesznek, mert már most 2 ezer ember jelezte, hogy ott lesz, és közel tízezren érdeklődnek az esemény iránt. Egyébként fél éve már rendezett Békemenetet a Kutyapárt, az is elég jól sikerült.

Forrás: Mérce

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció