Mintegy hatezer önkormányzati dolgozó nem veszi fel a munkát ma reggel 8 és 10 óra között az ország több mint száz településén.

Egy év alatt már a harmadik sztrájkot szervezi a polgármesteri hivatalokban a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ), mert 938 településen 17282 alkalmazott 9 éve nem kapott egyetlen fillér béremelést sem. Ezek azok a helyek, ahol azóta sem tudott hozzányúlni a helyi önkormányzat a dolgozók fizetéséhez, hogy a szakszervezet 2016-ban kiharcolta az egyedi emelés lehetőségét, ha erre a település adóbevételei megteremtik a fedezetet. A kormány egy fillért sem akar adni, sőt eddig tárgyalni sem volt hajlandó a szakszervezeti képviselőkkel. A közelgő választásnak köszönhető, hogy Pintér Sándor belügyminiszter Felkai László helyettes államtitkárt bízta meg az egyeztetés megkezdésével. A péntek délután 13 órára összehívott tárgyalás azonban nem vezetett eredményre, bár a szakszervezet mellett több önkormányzati szövetség vezetője is kiállt a 3 év alatt elvárt 50 százalékos béremelés követelése mellett.

Boros Péterné, az MKKSZ elnöke

Az MKKSZ elnöke a Népszavának elmondta, az írásban is átadott elvárások közé bekerült, hogy „az állami, kormányzati és önkormányzati tisztviselők közszolgálati jogviszonyait egységesen kell kezelni”. Boros Péterné arról tájékoztatta lapunkat, hogy Felkai László két hét múlva akarja folytatni a tárgyalásokat, bár a kormány legközelebb csak augusztusban tart ülést, érdemben addig semmi nem történik. A szakszervezeti vezető szerint az érződött a pénteki találkozón, hogy nincs összhang a belügyi tárca és a miniszterelnökség között ebben a kérdésben és a kormány részéről sem konkrét ajánlat, de még halvány elképzelés sem hangzott el arról, miként akarja kezelni a kérdést. Mivel megegyezés nem született, így reggel megtartják a munkabeszüntetést.

Ezt követelik a szakszervezetek és a helyhatóságok:

Az MKKSZ és az önkormányzati szövetségek írásban adták át a belügyi tárcának elvárásaikat:

• a 25 százalékos azonnali bérkiegészítés

• ennek alapbérbe épülése után 2018. januárjától újabb 12 százalékos emelés

• a harmadik évben 7 százalékos béremelés

• abba is belemennének, ha a 9 éve változatlanul 38650 forintos illetményalapot emelné meg a kormány 60 ezer forintra

• Július elseje legyen a Közigazgatás Napja

Hol lesz sztrájk?

A tiltakozáshoz nemcsak kistelepülések csatlakoztak, ahol már az ügyintézést veszélyeztető méreteket öltött a szakemberek elvándorlása, hanem Csongrád és Nógrád megyeszékhelye, továbbá három fővárosi kerület is. Budapest XIII., XVI. és XIX. kerületében is munkabeszüntetéssel küzdenek a dolgozók a béremelésért.

Forrás: Népszava

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció