Bár az irányt elvileg jónak tartják, kételkednek a Magyar Nemzetnek nyilatkozó önkormányzati szövetségi vezetők abban, hogy a jelenlegi tervek alapján végig lehet vinni a közmunkaprogram átalakítását.

– Ha beleszakadunk, akkor sem lehet 200 ezerből 2530 ezernél több közmunkást átvezetni a valós munkaerőpiacra. Azokon a településeken, ahol harminc kilométeren belül nincs tényleges munkalehetőség, ahol nincsenek nagyobb ipari parkok vagy kereskedelmi központok, lehetetlen a jelenlegi helyzeten változtatni – fogalmazott lapunknak a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének (TÖOSZ) elnöke.

Schmidt Jenő kijelentette: egyetért a kormány céljaival, csakhogy a gyakorlat mást mutat, mint az elmélet. Szerinte az is probléma, hogy a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódva, a fiatalok számára kitalált úgynevezett Start munkaprogram leállhat, ugyanis annak önköltsége jelenleg már „az egekben van”.

Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke szerint a kabinet célja jó, de tudomásul kell venni, hogy mindig lesz legalább 50-100 ezer ember, akit nem fognak tudni kivezetni a munkaerőpiacra.

Kedvezőnek látja azonban a helyzetet a 7600 fős, Borsod megyei
Putnok kormánypárti polgármestere. Tamás Barnabás a Magyar Nemzetnek úgy fogalmazott, hogy aki ma Magyarországon dolgozni szeretne, az tud is. A városban 600 ember dolgozik közmunkában, és a tervezett kormányzati átalakítás szerinte egyáltalán nem lesz hátrányos. A közfoglalkoztatottakat ugyanis képzik, például asztalosnak, kőművesnek vagy ácsnak, és akik képesítést szereznek, azoknak a 95 százaléka vissza tud menni a versenyszférába, ahol kétszer-háromszor több pénzt kereshetnek – mondta.

Forrás: inforadio.hu

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció