A brit hoteleknek és éttermeknek 10 évbe is telhet, mire pótolják a kieső EU-tagországokból érkező munkaerőt, mert a britek nem akarnak ebben a szektorban dolgozni – írja az Independent nyomán a Propeller.

A kijelentést a Brit Vendéglátók Egyesületének elnöke tette, aki szerint számos nagy-britanniai hotel- és étteremlánc csődölhet be, ha nem engedélyezik az EU-s állampolgárok további munkavállalását, ez pedig hatalmas csapás lehet a gazdaságra nézve.

Nem ő volt az első, aki szót emelt emiatt: Andrea Warham a Pret a Manger brit gyorsétteremlánc HR-elnöke már jelezte egy parlamenti bizottságnak, hogy a céghez általában 50 jelentkezőből 1 (!) brit állampolgár, így rájuk nézve is komoly veszélyt hordoz a kilépés.

Warham szerint az emelkedő bérek sem orvosolnák a problémát: Csak a saját nevünkben beszélhetek, de messze a minimálbér felett kínálunk, ráadásul vannak különböző juttatások és a karrierlehetőségek is kiválóak. A kérdés mégis az, akarnak az emberek ebben a szektorban dolgozni? Ezt a fajta munkát nem mindig tekintik kívánatosnak - mondta a több mint 300 étteremmel rendelkező cég HR-ese, ami a külföldiek közt 65 százalékban EU-s munkavállalókat foglalkoztat.

A brit alsóházban hétfőn szavaznak arról, elfogadják-e az EU-s állampolgárok jogait biztosító módosítást a kilépéssel kapcsolatos határozattervezetben.

Forrás: Propeller

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció