Nem árulja el a Magyar Orvosi kamara, hogy felfüggesztették-e tagságát annak a veszprémi onkológus-nőgyógyásznak, akit decemberben jogerősen elítéltek, mert pénzt kért a betegektől életmentő műtétekre. A Magyar Idők írta meg, hogy két évig nem praktizálhat, de ezt sem a kamara, sem az orvos ügyvédje nem erősítette meg. A kórház főigazgatója azt mondta: a nőgyógyász dolgozik. A Rezidensek és Szakorvosok Szakszervezete nem érti a titkolózást – hangzott el a csütörtöki RTL Híradóban.

A veszprémi onkológus-nőgyógyászt tavaly decemberben ítélték el jogerősen. Azzal vádolták, hogy előre kért pénzt rákos betegektől életmentő műtétekre. Két év felfüggesztettet kapott, nem kellett börtönbe mennie.

A Magyar Orvosi Kamara akkor nem indított eljárást ellene, csak azután, hogy a veszprémi kórház igazgatója és egy másik orvos ezt kérte. Az Ezeregy orvos a hálapénz ellen nevű csoport pedig nyílt levelet tett közzé, amelyet több mint kétszáz orvos írt alá, és kérték az elítélt onkológus-nőgyógyász kizárását a kamarából.

Az egyik bejelentős, Kincses Gyula szakorvos még mindig nem kapott választ a kamarától. Szerinte a tisztességesen dolgozó orvosok érdeke lenne az, hogy a kamara ne titokban intézzen ilyen ügyeket.

A Magyar Orvosi Kamara Etikai Bizottságától csütörtökön írásban azt közölték: nincs hivatalos információjuk egy esetleg már megszületett döntésről.

A Rezidensek és Szakorvosok Szakszervezete sem érti a titkolózást, ők azt szeretnék, ha az érintett orvos nem praktizálhatna.

Kovácsy Zsombor egészségügyi szakjogász szerint a kamarának jogában áll védenie az orvos személyiségi jogait. Akkor nincs erre egyedül lehetőség, ha egy évet meghaladó időtartamra ítélnek letöltendő szabadságvesztésre egy orvost, akkor kötelesek kizárni.

Akinek felfüggesztik a kamarai tagságát, az nem praktizálhat itthon.

A veszprémi kórház főigazgatója nyilatkozni nem akart, telefonon annyit mondott: nem tud arról, hogy felfüggesztették volna a nőgyógyász-onkológus kamarai tagságát Az orvos most is a kórházban dolgozik – tette hozzá.

Forrás: HVG

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció