Tavaly nagyot nőtt a munkabalesetek száma, derül ki a munka.hu állami adataiból. Összesen 9,2 százalékkal volt több munkabaleset tavaly, mint előző évben, ez darabra 23 027-et jelent. Különösen a súlyos csonkulással végződő balesetek számának növekedése tűnhet megdöbbentőnek, a 14,2 százalékkal volt több mint tavaly. De ez nem annyira erős, ha megnézzük mellé, hogy összesen csak 31 ilyen komoly baleset történt a 23 ezerből – írja az Index.

A halálos balesetek száma 80 volt, ami jó hír, hogy itt legalább csökkent a számuk a 2015-ös 84 halálos balesethez képest. Némi zavart okoz, hogy a részletes táblázatokban már 82 halálos áldozattal számolnak, de ez az elhúzódó adminisztráció problémáiból is fakadhat. 

Jellemzően kis és közepes cégeknél vannak súlyosabb balesetek, ide értve a halálos baleseteket is, amik közül csak egy történt 250 főnél többet foglalkoztató cégnél.

Iparáganként sorrendben a gépiparban, a feldolgozóipar és a szállítás,raktározás során történt a legtöbb baleset. Mégse mondhatjuk, hogy ezek a legveszélyesebbek, mert az is számít, hogy az egyes iparágakban összesen hányan dolgoznak, milyen munkakörökben. Azt azért sejthetjük, hogy fentiek azért a veszélyesebbek közé tartozhatnak. 

Területi megoszlást nézve csak annyi derülni ki, hogy ahol sokan élnek, ott a több a baleset. Ezért megnéztük a lakosságszámra vetítve megyénként a helyzetet. Ez alapján főleg a keleti megyékben veszélyes dolgozni, és a fővárosban és környékén. Utóbbinak mondjuk ahhoz is lehet köze azért, hogy a Budapest környékén sokkal jobban pörög az ipar és szállítmányozás, mint mondjuk Szabolcsban.

A felügyelet egyébként 168 esetben szabott ki munkavédelmi bírságot, összesen nagyjából 70 millió forint értékben. Öt esetben tettek bűnvádi feljelentést. 

Forrás: Index

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció