A kormány megtárgyalta és jóváhagyta a munkavédelem nemzeti politikáját, az új stratégia a 2016-2022 közötti időszakra meghatározza a munkavédelem prioritásait - jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára egy konferencián Budapesten, csütörtökön.

Cseresnyés Péter az Egészséges munkahelyet minden életkorban című konferencián tartott előadásában kiemelte: a munkavédelmi politika hatékonyan járul hozzá a munkakörülmények fejlesztéséhez, a munkavállalók egészségének és munkavégző képességének megőrzéséhez, és Magyarország versenyképességének fejlesztéséhez.

Megjegyezte: egy tanulmány szerint 2013-ban a munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések költsége meghaladta a 200 milliárd forintot össztársadalmi szinten, tehát a gazdaság mutatói szerint is kiemelten fontos a munkavédelem területe.

Cseresnyés Péter kifejtette: az új stratégia elfogadásával Magyarországnak ismét van nemzeti munkavédelmi politikája. Korábban csak egyszer volt meghatározott munkavédelmi politika, annak megvalósítása is csak részben történt meg. Reményét fejezte ki, hogy a program végrehajtásával elért eredmények javítják a munkakörülményeket és a gazdaság eredményességét.

Tájékoztatása szerint a programban a hat évre meghatározott feladatok öt csoportba sorolhatók. Elsőként a vállalkozások versenyképességének fejlesztését emelte ki, amit online eszközökkel támogatnak. További feladat a munkavállalók munkavégző képességének, egészségének megőrzése, a munkavédelmi képzés, oktatás fejlesztése, valamint a munkavédelmi kutatás-fejlesztés.

A program végrehajtása az NGM feladata, de a végrehajtáshoz az érintettek széleskörű összefogása szükséges - tette hozzá.

Simon Attila István, a munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkár ismertette: idén az első három negyedévben 14 062 munkabaleset történt Magyarországon, ezen belül 50 halálos baleset. A legtöbb baleset a feldolgozóiparban (5351), a szállítás, raktározás területén (1745), és a kereskedelem, járműjavításban (1555) történt. A mezőgazdaságban 16 halálos munkabaleset fordult elő.

A munkabalesetek többsége a nagyobb munkáltatóknál történik, míg a halálos balesetek elsősorban a kisvállalkozásoknál fordulnak elő - összegezte. Az eddig elvégzett 12 508 munkavédelmi ellenőrzés adatai szerint 80 százalék a szabálytalan munkáltatók aránya. Hozzátette: ez azt mutatja, hogy rendszerszinten van hiba a társadalomban.
Közlése szerint az első három negyedévben 61 ezer intézkedést hoztak, a kiszabott munkavédelmi bírság 86,5 millió forint volt.

Simon Attila István kitért arra, hogy a munkabalesetek leggyakoribb oka a figyelmetlenség.

Hozzátette, nem a bírságolás a céljuk, hanem a megelőzés és a partnerség kialakítása a munkáltatókkal, a tájékoztatás, tanácsadás, és a munkavédelmi tudatosság erősítése.

 

Eseménynaptár

loader

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció