Szakmailag elfogadhatatlan, kidolgozatlan és enyhén szólva is elnagyolt az a munkaköri besorolási rendszer, amelyet szeptember elsejétől tervezett a cég bevezetni a MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr Kft.-nél. A Vasutasok Szakszervezete a legutóbbi TÉT ülésen „visszadobta” a tervezetet, s felszólította a munkáltatót, hogy legközelebb – szeptember 7-én – egy új, a jelenleginél sokkal részletesebb anyagot tegyen az érdekképviselt elé. 

A MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr Kft-nél dolgozók munkaköri besorolási rendszere (MMK), annak módosítási tervezete is napirenden volt a Kft. Központi Üzemi Tanácsa, valamint a VSZ kezdeményezésére augusztus 24-ére összehívott TÉT ülésen. Az új besorolást szeptember elsejétől akarta alkalmazni a munkáltató, ám a tervezetet a szakszervezet nem fogadta el. A VSZ képviselői súlyos hibának tartanák a mintegy 200 munkakört mindössze húsz csoportba tömöríteni, s azokra egységes elveket alkalmazni. Márpedig a TÉT elé tárt tervezet szerint erre készült a munkáltató. A szakszervezet azonban nem fogadta el az anyagot. A VSZ szerint ugyanis a módosításra „kidolgozott" tervezet enyhén szólva sem elég alapos – sőt, felszínes, elnagyolt – és gyakorlatilag a MÁV MMK rendszeréből átvett szabályokat alkalmazza. 

Elhibázott lenne ezt az új rendszert alkalmazni, miközben a MÁV jelenlegi besorolási módszere sem megfelelő, s a munkáltató is elismeri, hogy egy teljesen új, sokkal működőképesebb, az egyes csoportokhoz igazított központi szabályozás kellene – jelentette ki az ülésen a szakszervezet képviselője. 

A VSZ arra is felhívja a figyelmet – s ez az ülésen is elhangzott –, hogy a Kft-nél eddig alkalmazott rendszer is tele van torzulásokkal, amelyeket meg kellene szüntetni, s nem konzerválni azokat egy újnak látszó szabályozásban.  

A Vasutasok Szakszervezete felkérte a Kft. vezetését, hogy a 24-én átadott dokumentumoknál egy sokkal részletesebb anyagot készítsen, és legközelebb azt hozza a munkavállalói képviseletek elé. A munkáltató és a szakszervezetek megegyeztek abban, hogy munkavállalói oldalról a javaslatokat, észrevételeket 2015. szeptember 7-ig kell megküldeni és ezt követően folytatják a tárgyalásokat. 

   A munkáltató tárgyaló delegációja arra vonatkozóan, hogy a MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr Kft. MÁV Zrt-be történő beolvadásáról született-e döntés, nem adott választ. Szeptemberben várható a beolvadás tárgyalása.

 

Forrás: vsz.hu

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?Bill Barry, a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lők­nek szó­ló új könyv a­me­ri­ka­i szer­ző­je 2017. má­jus má­so­dik fe­lé­ben könyv­be­mu­ta­tó­kat tart Bu­da­pes­ten, Szom­bat­he­lyen, Kecs­ke­mé­ten és Mis­kol­con.

To­vábbi in­for­má­ció