A munkabért terhelő járulékok csökkentése már hosszú évtizedek ígérete - mondta a Vállalkozók és Munkaáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) főtitkára az M1 aktuális csatornán kedden.

 Dávid Ferenc tarthatatlannak nevezte, hogy Magyarországon az állam minden kifizetett egy forint nettó bér után elvisz még egyet. Azaz az adóék 50 százalékos, ami az EU 28 tagállama között a negyedik legmagasabb.

Hozzátette: a nettó bérek rendkívül alacsonyak, bizonyos ágazatokban nagy a munkaerőhiány, miközben félmillió ember elhagyta az országot, tehát mindenképpen lépni kell.

A főtitkár szerint a járulékcsökkentés önmagában nem megoldás, de nagyon fontos lépés ahhoz, hogy a vállalkozók bért fizessenek, és legyenek forrásaik.
A jelenlegi adó és járulékszabályok mellett a 15 százalékos bérfejlesztés kibírhatatlan, egyszer meg lehet lépni - akik munkaerőhiánnyal küzdenek, kénytelenek megfizetni - , de évről-évre ekkora emelésben tönkre mennek a vállalkozások.

Dávid Ferenc kitért arra, hogy a járulékcsökkentés mellett a közfoglalkoztatás rendszerét is át kell alakítani.

Ismertette: 4-5 százalékos járulékcsökkentés félmilliárd forintos bevételkiesést jelent a költségvetésnek. Ezért ezt csak úgy lehet meglépni, ha a járulékcsökkentéshez a költségvetés kiadási oldalát is csökkentik, vagy ha az alacsonyabb járulékteher miatt a munkaáltatók újabb munkaerőt vesznek fel, ami többletbevételt hoz. Vagy az állam olcsóbbá tétele, azaz a közszféra dolgozóinak az üzleti szférában alkalmazása szükséges a járulékcsökkentés megvalósításához - sorolta.

Eseménynaptár

loader

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció