Vannak, akik önként vállalják, hogy éjjeli bagollyá váljanak, de sokan azért dolgoznak napnyugta után, mert ez a foglalkozásuk velejárója. Magyarországon a munkavállalók 6,8 százaléka, mintegy 300 ezer ember jár éjszakai műszakba, s teszi ki magát a természetestől eltérő életciklus veszélyeinek. E jelenségeket a világon mindenütt tapasztalják, de jó megoldást az ellensúlyozásukra még nem sikerült kidolgozni – írja a Házipatika.

Az éjszaka dolgozók egy sor kellemetlen hatással kell, hogy számoljanak: nyugtalanság, aluszékonyság, fáradtság, a figyelem csökkenése és a szervezet anyagcsere-folyamatainak zavara keseríti az életüket. A pszichológusok az utóbbi időben egyre jobban megértették, hogy az éjszakai műszakban dolgozók munkabeosztása hogyan hat a kognitív teljesítményükre. Így arra is tudnak már válaszolni, hogy vajon miért reagál az emberi szervezet ilyen rosszul a fordított életrendre.

Ha a természetellenes időbeosztás az alvás iránti igény elnyomásával jár együtt, az idővel súlyos problémákat okozhat az éjszaka dolgozóknál. Ennek az az oka, hogy a szervezet természetes cirkadián ritmusa rosszul tolerálja a rajta esett erőszakot. A cirkadián óra lényegében egy időzítő, amely lehetővé teszi a különböző mirigyek számára, hogy "tudják" mikor kell kibocsátaniuk a hormonjaikat, s szabályozniuk a hangulatot, az éberséget, a testhőmérsékletet és egyéb tényezőket a szervezet napi ciklusában.

Forrás: Házipatika

Eseménynaptár

loader

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció