Gyorstalpaló képzésen kiokított traktorosokat és teherautó-vezetőket ültethetnek az M3-as metrót pótló buszok volánja mögé, mivel nincs elég buszvezető a piacon - figyelmeztetnek szakszervezeti vezetők. A tapasztalatlan sofőrök korábban már okoztak galibákat.

Tisztázatlan kik fogják vezetni a 3-as metró felújítása idején a budapesti belvárosi utakon közlekedő pótlóbuszokat, ugyanis nincs elég képzett sofőr a piacon - mondták el szakszervezeti vezetők a Népszabadságnak. A „megoldást” gyorstalpaló tanfolyamokon átképzett traktorosok és teherautó-vezetők jelenthetik, ám ezzel lehet némi gond.

Egészen más ugyanis egy budapesti kék busszal „furikázni”, mint akárcsak egy vidéki járatokon közlekedő sárga busszal, nem beszélve az egyéb járművekről. A forgalom erős ritmusa ellenére tartani kell a menetrendet, miközben a végállomásokon nincs elég pihehőidő - sorolja a gondokat egy olyan szakszervezeti vezető, aki maga is buszsofőr volt.

Amikor - szintén a kormány nyomására - külső vállalkozókat is bevontak a Budapesten és környékén közlekedő buszjáratok üzemeltetésébe, számos koccanásos baleset volt a tapasztalatlan sofőrök miatt. Az érdekvédők ezért úgy gondolják, hogy legalább a buszvezetőket a BKV-től kellene átvennie a metró pótlására kiválasztott buszos cégnek.

Forrás: napi.hu

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció