Csökkent a munkabalesetek száma, az első fél évben 8057-en váltak baleset miatt három napnál hosszabb időre munkaképtelenné, míg tavaly 8264-en szenvedtek munkabalesetet január-júniusban - derült ki a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) munkafelügyeleti főosztályának szerdai jelentéséből.

Spártainak nevezik magukat és hajnaltól délutánig robotolnak a gyümölcsösben az észak-alföldi napszámosok. Van, aki csak inni áll meg a negyven fokos melegben, a legjobb szedő pedig egy 67 éves dédmama. Amit keresnek, azt sokan félreteszik a téli tüzelőre, vagy a közelgő iskolakezdésre, de akad, aki hétről hétre él a párezer forintos fizetéséből. Kik ők, és miért dolgoznak megállás nélkül? Neuberger Eszter riportja az Abcúgon.

 Idén gyermekenként 31 500 forinttal járulhat hozzá a munkáltató a szülők iskolakezdési kiadásaihoz. A tankönyvekre, ruhára, írószerekre, más felszerelésekre költhető utalványok a becsengetés miatt jelentkező átlagos költségek nagyobb részét fedezhetik. A juttatás egyébként népszerűnek számít: az iskolás gyermeket nevelő munkavállalók rendszeresen kérik, a munkáltatók pedig a kedvező adózás miatt régebb óta kínálják – írja a Napi Gazdaság.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) szerint illegitim szervezet illegitim kiadványa a pedagóguskar által kidolgozott pedagógus etikai kódex.

Nagy-Britanniában negyven százalékkal kevesebb pénzt keresnek a nők a férfiaknál életük során, mert alacsonyabb a bérük és sokkal nagyobb arányban foglalkoztatják őket részmunkaidőben.

Szeptembertől megjelennek a Területi Operatív Program (TOP) első kiírásai; Nógrád megye nagy lehetőséget kapott, a konkrét pályázatok során derül ki, hogyan tud élni ezzel a térség, ahol a legfontosabb cél a munkahelyteremtés - mondta Balla Mihály (Fidesz) országgyűlési képviselő, a Nógrád megyei fejlesztésekért felelős miniszteri biztos szerdán Balassagyarmaton.

Most nem a bevándorlókról van szó, (pontosabban nem azokról, akikre mostanában e szó hallatán gondolunk), hanem az „expat”-okról. Ők azok, akik egy adott ország állampolgáraiként ideiglenesen vagy tartósan egy másik országban dolgoznak. A kifejezés azonban inkább szűken értelmezendő: magas beosztású és/vagy képzett munkaerőről van szó, akiket jellemzően éppen a saját vállalataik küldtek külföldre – írja a Portfolio.

A Központi Statisztikai Hivatalnak a fogyatékkal élők magyarországi helyzetéről készült kiadványa szerint csupán az érintettek négy százaléka részesül támogató szolgáltatásban, míg a napközbeni ellátást nyújtó intézményekben 1,5 százalékuknak jut hely. Az ápoló-gondozó otthonokban még mindig nagy a zsúfoltság, és a férőhelyek földrajzi eloszlása is rossz – írja a Magyar Nemzet.

Sokan ellehetetlenülnek anyagilag – megvonják a szociális támogatást is tőlük, mert a nyilvántartás szerint dolgoznak a szövetkezetnél, ami viszont eltűnt a pénzükkel és a milliárdos támogatással - írja a hir24.hu.

Mit jelent a mai Magyarországon dolgozó anyának lenni, hol vannak a nő és családbarát munkahelyek, visszafogadják-e a gyermeket nevelő nőket a munkahelyükre, milyen lehetőségeik vannak a dolgozó édesanyáknak és miért vannak pozícióhátrányban a férfiakhoz képest? – írja a teol.hu.

Eseménynaptár

loader

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció