Mind a BKV dolgozók, mind a BKV vezetése tisztában van a dolgozói bérek színvonalával, semmi értelme az ilyen jellegű feszültségkeltésnek, nyomásgyakorlásnak - reagált a BKV az Egységes Közlekedési Szakszervezet (EKSZ) közleményére, melyben a szakszervezet tudatta, hogy százszámra helyezik letétbe a felmondásukat a BKV-sok – írja a napi.hu.

Az EKSZ akcióját, azaz a felmondások százainak aláíratását és letétbe helyezését átgondolatlan lépésnek tartja a BKV, különösen annak fényében, hogy az elnök-vezérigazgató arra kérte a bértárgyaláson résztvevőket, nyugtassák meg a dolgozókat: béremelés lesz, csak pillanatnyilag a mértéke nem ismeretes - olvasható a közlekedési vállalat közleményében.

A bértárgyalások előre menetele nem a fenyegetéseken, hanem a források megteremtésén és a közös megegyezésen múlik, utóbbihoz azonban elengedhetetlen, hogy mindkét fél részéről jelen legyen a szándék - hangsúlyozza a vállalat.

A BKV vezetése nem csak ígérget, hanem mindannyiunk érdekét szem előtt tartva felelősségteljesen, mindent átgondolva, hosszú távú megoldásra törekszik és ennek szellemében folytatja a bértárgyalásokat - teszik hozzá a közleményben.

Szombat délelőtt az EKSZ közölte, hogy a pénteken meghirdetett akciójukra, melynek keretében a BKV-sok a felmondóleveleiket letétbe helyezik a szakszervezetnél, amelyeket egy hónap múlva élesíthetnek, ha nem születik megállapodás, meglepően sokan mozdultak meg. A szakszervezet szerint a BKV-s munkavállalók körében óriási a feszültség, sokan azonnal sztrájkba lépnének, ám a sztrájktörvény miatt majdnem lehetetlen hatásos, erős nyomásgyakorlásra alkalmas munkabeszüntetést szervezni.

Az EKSZ szerint a BKV-sok a vállalat vezetésétől még csak ígéretet sem kaptak a béremelésre. Közben viszont kiderült, hogy a kormány engedélyezte az állami tulajdonú cégeknek ígért béremelés végrehajtását, így hamarosan elkezdődhet a kifizetés. Ekkor "robbant a bomba" - vélekedett Nemes Gábor, az érdekvédelmi szervezet elnöke.

Forrás: napi.hu

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció