Akit lehet, nyugdíjazással küldenek el a központi közigazgatásból. Nem egyértelmű, hogy kinek segítenek majd elhelyezkedni az elbocsátottak közül, mert a munkaerőhiány miatt könnyű elhelyezkedni a piacon. A kormány pedig nem akar több pénzt költeni az egészségügyre - derül ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Magyar Időknek adott interjújából - írja a Napi.hu.

Az ÁSZ-jelentésből nem a forráshiány következik, hanem az, hogy a gazdálkodás számtalan intézményben - az egészségügy egészét tekintve, tehát nem csak a kormány által felügyelt intézményekben - nem volt kellően gondos. A jelentés a 2008-2015-ig tartó időszakot tekintette át, így az elsődleges feladat rögzíteni, hogy az akkori kritikákból mi az, ami még ma is megalapozott, hiszen a legutóbb kinevezett gazdasági igazgatók első évében zárult le a vizsgálat - mondta el a tárcavezető a lapnak arról, hogy kap-e többlet forrásokat az egészségügy.

A teendőkről azt mondta, az egészségügyi ellátás színvonala és az állami finanszírozás jelenlegi korlátai között új egyensúlyt érdemes találni. Tervezik, hogy tovább emelik az orvosok és az ápolók bérét. "Azt a hosszú ideje folyó vitát is eredményesen kellene lezárni, hogy miként érvényesíthetőek a pontos, szigorú, precíz gazdálkodás kívánalmai úgy, hogy egyidejűleg az orvosszakmai szempontok elsőbbsége is megmaradjon" - közölte Gulyás.

Azt mondta, az egészségügyben a 2020-2022-es időszak emeléseiről is egyezségre akarnak jutni. Vidéken pedig nővérszállók és a Magyar falu program keretében szolgálati lakások építésével segítenék az ellátást.

A közigazgatási tervezett nagy arányú leépítésekről azt mondta, ha ma alaposabban megvizsgáljuk a központi közigazgatást - a minisztériumoknál dolgozó 14 ezer emberről szólva -, hogy az látható, tarthatatlan például a bérek helyzete, amelyek túl alacsonyak."Meg kell határozni, hogy egy államtitkárság hatásköreinek gyakorlásához hány emberre van szükség, meg kell szüntetni a részben a digitalizáció folytán előállt párhuzamosságokat, és akiknek szükség van a munkájára a közszolgálatban, azokat tisztességesen meg kell fizetni. Kisebb létszámú, áramvonalasabb, de jól fizetett közszolgákból álló közigazgatásra van szükség" - magyarázta a miniszter.

Arra a kérdésre, hogy segítenek-e elhelyezkedni azoknak, akiket nem nyugdíjazással küldenek el, azt válaszolta, szeretnének segíteni azoknak, akik távoznak, ám a konkrét számokról még nem született döntés, ráadásul a "munkaerőhiány miatt ma könnyebb elhelyezkedni a piacon, mint a rendszerváltozás óta bármikor."

A fotó forrása: MTVA.

Forrás: Napi.hu

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció