Közúti veszélyeztetés miatt feljelentést tett egy – saját bevallása szerint nehézgépjármű-üzemeltetéssel és –vezetéssel foglalkozó – magánszemély az Ikarus Egyedi Kft. által gyártott, és a BKV használatában lévő Modulo 168d típusú csuklós buszok miatt. Erről a Zoom.hu ír a rendőrség tájékoztatása nyomán. A hatóság még nem döntött a nyomozás elrendeléséről – olvasható a 24.hu-n.

Mint hétfőn megírtuk, az Ikarus Egyedi Kft. csődvédelmet kért, a kormánytól pedig segítséget vár. A cégnek áprilisig 150 csuklós buszt kellett volna szállítania a Volánbusz, és 30-at a BKV számára, de a megrendelést nem sikerült teljesíteni.

A feljelentő arra hivatkozik, hogy a KRESZ kimondja: a közlekedésben olyan olyan járművel szabad részt venni, amelynek műszaki-, biztonsági-, és környezetvédelmi jellemzői megfelelnek a jogszabályban meghatározott feltételeknek. Márpedig szerinte a csuklós Modulók nem elég biztonságosak, felmerül a gyanú, hogy vagy nem rendelkeznek a szükséges engedélyekkel, vagy ha igen, akkor azokat nem szabályosan kapták meg.

Tapasztalatait a feljelentő utasként szerezte, ez alapján állítja, hogy egy olyan csuklós busz, ami így viselkedik az úton, nem kaphatta volna meg a közlekedési hatóság jóváhagyását. Szerinte a BKV által forgalomba állított buszok típusbizonyítványát egy másik jármű, a Modulo 168d prototípusáéból származtatták, azonban a leszállított buszok hosszát 70 centivel csökkentette a gyártó, amivel megváltoztak a busz kanyarodási tulajdonságai, súlyarányai és tengelyterhelései. Emellett a prototípushoz képest más becsuklásgátlót használtak.

Különösen nagy veszélyforrásnak nevezte, ha a busz hátulja a megállóból való kiállás során tör ki, ez veszélyeztetheti a megállóban állókat. A feljelentő szerint tesztüzemben már volt ilyen baleset, szerencsére személyi sérülés nélkül.

Naszályi Gábor, az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke szerint a típust napi gyakorlatból ismerő sofőrök is beszámoltak a feljelentésben említett problémákról. A tapasztalataik szerint „ideális körülmények közt, sík úton” jók a Modulók, erős a motorjuk, és egészen addig nincs velük gond, amíg nem kell kanyarodni. A szakszervezeti vezető sem érti, hogy ilyen paraméterekkel rendelkező busz hogyan kaphatott típusengedélyt.

A cég a korábbi kritikákra úgy reagált, hogy a járművek a vonatkozó uniós és hazai jogszabályoknak, valamint a megrendelői elvárásoknak is megfelelnek, a típusbizonyítvány alapján biztonságosak. 

Forrás: 24.hu

Hozzászólok a Facebookon

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0



Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?



A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció