Ausztriához, de még a kelet- és közép-európai országok átlagához képest is nagyon alacsony a magyar gazdaság hazai hozzáadott értéke a termelő ágazatokban, ami komoly akadályt jelent Magyarország tartós felzárkózására nézve. A Magyar Nemzeti Bank épp ezért több javaslattal is előállt arra vonatkozóan, hogy miképp lehetne leszorítani a termelésbe kerülő importarányt 60%-ra – írja a Portfolio.

Ma tette közzé a Magyar Nemzeti Bank a versenyképesség javítására fókuszáló, 180 pontból álló javaslatcsomagját. A jegybank szerint a következő évtizedek legfontosabb gazdaságpolitikai feladata az elért eredmények megtartása mellett a felzárkózási pálya erősítése lesz, ezzel biztosítva a magyar emberek életminőségének folyamatos javulását és a társadalmi jólét emelkedését. A hosszú távú fenntartható felzárkózást egy átfogó versenyképességi fordulat alapozhatja meg.

Az MNB által benyújtott javaslatcsomag 14 főbb területre nézve fogalmaz meg javaslatokat a kormány számára. Ezek közül az egyik az iparstratégia. A jegybank az alábbi dolgokat javasolja annak érdekében, hogy a termelésbe kerülő importarány 60%-ra csökkenjen, vagyis, hogy növekedjen a hazai gazdaság értékteremtő képessége.

  • Egyedi Kormánydöntések, nagyvállalati beruházási támogatások és strukturális alapok forrásainak irányítása a tudásintenzív és belföldön jól beágyazott feldolgozóipari ágazatokra
  • Következő uniós támogatási ciklus tervezésénél kiemelt szempont legyen a termelőberuházások szolgáltatások felőli támogatása
  • A tudásintenzív szolgáltató ágazatok támogatása
  • A mezőgazdasági öntözési infrastruktúra fejlesztése
A jegybanki dokumentum rámutat, hogy jelenleg a hazai vállalatok hozzájárulása alacsony a fő termelő és szolgáltató ágazatok mindegyikében, ráadásul az elmúlt években az FDI elsősorban alacsony értékteremtő képességű ágazatokba áramlott, ami nem segíti a magyar gazdaság termelékenyebb ágazatok felé való elmozdulását, ezzel pedig a versenyképességi fordulat és a tartós felzárkózás feltételeinek megteremtését.

A következő ábra jól mutatja a problémát.

Látszik, hogy mind Ausztriához, mind a közép- és kelet-európai országok átlagához képest alacsony a hazai hozzáadott érték a termelő ágazatokban, különösen szembetűnő, hogy az elektronikában és a járműiparban milyen nagy a lemaradásunk.

Forrás: Portfolio

Hozzászólok a Facebookon

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció