A Magyar Postánál mintegy 300 főt azonnal fel tudnának venni - derült ki a cég humánerőforrás-főigazgatójának interjújából, amelyet a Pénzcentrumnak adott. Ebből egyebek mellett kiderült, hogy a postai átlagkereset magasabb mint 250 ezer forint, ugyanakkor a cégnél ennek ellenére gyorsan cserélődnek az emberek, bár az évi 20 százalékos fluktuációt a főigazgató nem tartja rendkívülinek. A fiatalabbak számára pedig azzal tennék vonzóvá a Magyar Postát, hogy megmutatnák nekik a postán lévő értékeket.

Kicsivel több, mint 300 dolgozó hiányzik a Magyar Postáról - mondta el Varjasi Gábor, a cég humánerőforrás-főigazgatója a Pénzcentrumnak adott interjújában. A főigazgató ehhez azt is hozzátette, hogy ez azonban egyáltalán nem veszélyezteti a vállalat működését.

Varjasi Gábor, a Magyar Posta humánerőforrás-főigazgatója

(kép: Pénzcentrum)

Azt ugyanakkor elismerte, hogy a karácsonyi rohamban ennél több emberre volt szükség, de akkor saját állományú létszámmal, munkaerőbérléssel, részmunkaidővel tudták pótolni a hiányt azokon a területeken, ahol szükség volt a csúcsidőszak munkaerejére.

Fónagy János az év elején arról beszélt, hogy a kézbesítők átlagos bruttó bére 193 ezer forint. Varjasi ezzel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy a kézbesítőkre ez valóban igaz, de a postai átlagkereset ennél jóval magasabb, meghaladja a 250 ezret is. Részleteket azonban nem árult el, mert szerinte „a személyi alapbére mindenkinek a személyes információja”. Továbbá hozzátette:

„nagyon sok mindentől függ a bér, ezért is szenzitív adat.”

A Magyar Postánál lévő munkaerő-elvándorlásra vonatkozóan elmondta: az első negyedév az első negyedév fluktuációs száma 6 százalék volt a postánál, ami „elég jónak mondható” szerinte. Ugyanakkor hozzátette: a tavalyihoz képest egy kis javulás van, de ez még statisztikai hibahatár, úgyhogy arról nem lehet beszélni, hogy szignifikánsan javult volna a fluktuáció. A fluktuáció éves száma 20 százalék felett szokott lenni elmondása szerint, amit nem tart rendkívülinek.

Varjasi arra a kérdésre, hogy mit tesznek azért, hogy a fiatalabb generációk számára is vonzóvá tegyék a Magyar Postát, mint munkahelyet, azt válaszolta:

„azon dolgozunk, hogy azokat az értékeket, amelyek a postán vannak, megmutassuk nekik.”

Varjasi elmondása szerint új folyamatokat, új technológiákat hoznak be például a vállalati működésbe. Ilyen újdonságként említette például azt, hogy egyre több szolgáltatást online is elérhetővé tennének.

Forrás: napi.hu

Hozzászólok a Facebookon

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció