Pozitívan értékelték a friss GDP-adatokat az M1-en megszólaló közgazdászok. Fontos feladatnak nevezték ugyanakkor a jelenlegi ütem fenntarthatóságát, amit nehezít az egyre komolyabb munkaerőhiány. A jövőre nézve kulcskérdés a munkaerő fejlesztése, vélték.

A Központi Statisztikai Hivatal keddi közlése szerint az első negyedévben 4,4 százalékkal, szezonálisan és naptárhatással kiigazítva 4,7 százalékkal nőtt a bruttó hazai termék az előző év azonos időszakához képest. Az előző negyedévhez mérten 1,2 százalékos volt a gazdasági növekedés.

Csath Magdolna közgazdász az M1 Szemtől szembe című műsorában az adatokat értékelve elmondta:

a piaci alapú szolgáltatások sorában elsőként a turizmust említhetjük, amely két számjegyű bővülést tudott felmutatni, de jól teljesített a kiskereskedelem és az építőipar is. Ez utóbbit két hajtóerő segítette, az uniós pályázatokból létrejövő, illetve az állami beruházások.

Csath Magdolna közgazdász

A vártnál nagyobb bővüléshez hozzájárult a belső fogyasztás emelkedése is, amely főként a béremeléseknek köszönhető – tette hozzá. Csath Magdolna szerint ugyanakkor az ipar, elsősorban a járműipar teljesítménye némileg elmaradt a vártnál. Ezt azonban részben a nemzetközi piac problémái is okozták.

Kulcskérdéssé vált a munkaerő fejlesztése 

Boros Imre közgazdász szerint a GDP-bővülés azért különösen pozitív, mert az ebből képződő, itthon maradó jövedelmek jóval nagyobbak, mint korábban. A szakember a műsorban ugyanakkor fontos feladatnak nevezte a jelenlegi ütem fenntarthatóságát, amit nehezít az egyre komolyabb munkaerőhiány.

Boros Imre közgazdász

Mindkét közgazdász egyetértett abban, hogy rendkívül fontos lenne a magas hozzáadott értékű ágazatok bővítése, ehhez azonban nagyon fontos lenne az oktatás, az átképzések fejlesztése, jelentős bővítése.

Egyfajta új ipari forradalom előtt állunk, egyre nagyobb teret kap a robotizáció, az informatika, szinte az egész országot át kellene képezni, hogy a magyar munkaerő tudása megfeleljen az új kihívásoknak.

Hozzászólok a Facebookon

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció