Most már a hat éven át felelős miniszter ismertté vált véleménye szerint is nyilvánvaló, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma nem tud hatékonyan működni - így reagált a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) Balog Zoltán távozásának hírére.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a következő években nem Balog Zoltán vezeti majd az Emberi Erőforrások Minisztériumát, az Origónak adott interjúban azt mondta: „a jövőt illetően két hosszabb beszélgetésem volt a miniszterelnökkel a választások után. Azt mondta, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma ebben a struktúrában és összeállításban marad. Nekem ezzel kapcsolatban voltak változtatási javaslataim, amiket ő nem fogadott el. Felajánlotta, hogy válasszak. Vagy ebben a formában folytathatom a munkát, vagy van számomra más ajánlata is”.

A PDSZ keddi közleményében az áll, nem marasztalják a tárcavezetőt. „Azt is kértük, hogy szűnjön meg ez a humánszféra irányításának kudarcát jelképező óriás minisztérium. Ezzel a követeléssel az érintett ágazatok képviselői, munkavállalói elsöprő többsége egyetért. Új elem, hogy Balog Zoltán miközben beszélt a lemondásának okairól, megvallotta, hogy ő maga sem ért egyet ezzel a túlméretezett struktúrával” – írják.

Hozzáteszik: a szakma, az érintettek és most már a hat éven át felelős miniszter ismertté vált véleménye szerint is nyilvánvaló, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma nem tud hatékonyan működni. „Ugyancsak a tegnapi interjúban vált ismertté Orbán Viktor véleménye a kérdésről miszerint: ő alapvetően kis kormánnyal szeret dolgozni. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete arra kéri Orbán Viktor miniszterelnököt, bármennyire is kedveli a kis létszámú kormányt, ezt az érzését a szakma és saját minisztere véleménye alapján tegye félre, és az új kormányban a humánszféra különböző ágazatai nyerjék el méltó képviseletüket” – írják.

Forrás: eduline.hu

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció