A szakszervezeti elnök a Hír TV-nek azt mondta: meg kell akadályozni a szakma dolgozóinak külföldre vándorlását.

Március 24-én tüntetnek az egészségügyi dolgozók az Alkotmány utcában, a Független Egészségügyi Szakszervezet felhívására.

A szervezet szerint továbbra sem oldódnak meg az egészségügy súlyos problémái, ezért hívják utcára a kollégákat. Soós Adrianna szakszervezeti elnök a Hír TV-nek azt mondta: meg kell akadályozni a szakma dolgozóinak külföldre vándorlását.

„Egyre kevesebb egészségügyi dolgozó dolgozik, látja el a feladatait, és ha nem változik továbbra is az ő helyzetük kedvező irányba, akkor ez még rosszabb lesz, még rosszabbak lesznek a gyógyulási esélyeink, még többen halnak meg olyan emberek, akiket egyébként meg lehetne gyógyítani. A dolgozóknak legalább a fele olyan helyzetben van, legfeljebb minimálbér-emelést kapott, akik az egészségügyi állami szektorban dolgoznak, a többiek sincsenek azért olyan nagyon jó helyzetben, 200-220 ezer forintos bér az borzasztó kevés, és ehhez még ha hozzávesszük, hogy nagyon sokat kell dolgozni, hogy ezt kiegészítsék, akár a munkaidő kétszeresét is, ami szintén veszélyes és elfogadhatatlan” – jelentette ki Soós Adrianna.

Forrás: HírTV

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció