A Szlovák Autóipari Szövetség elnöke, Juraj Sinay a napokban elismerte, hogy annyira elhatalmasodott a szlovák autóiparon a munkaerőhiány, kénytelenek külföldi munkásokkal betölteni az állásokat. Vajon ez azt jeleni, hogy a határmenti vállalkozások bajba kerülnek? Egy győri célgépgyártó vállalat vezetője szerint nem – írja az autopro.hu.

– Szerintem nem jelent valós veszélyt a kijelentés. Szlovákia és Magyarország – főleg Győr körzete – között nem olyan nagy a bérkülönbség, hogy a kvalifikált munkaerőnek megérje az országváltás. Azt hiszem, leginkább a Balkánról és Ukrajnából történik meg a munkaerő toborzása – vélekedett Jankovits Richárd, a győri Jankovits Hidraulika Kft. ügyvezetője.

Arra a kérdésre, hogy mivel ösztönzi a dolgozóit a maradásra, a munkabért emelte ki elsőként. Ugyanakkor hozzátette a cafeteria rendszert, továbbá szerinte a modern, 21. századi munkakörülmények és a családbarát szemlélet, a karrierlétra is maradásra bírja a dolgozókat. Jelenleg egyébként csaknem hetvenen dolgoznak náluk, ennek több mint fele mérnök végzettségű. A létszám hamarosan emelkedni fog, ugyanis jelenleg is zajlik a vállalat történetének legnagyobb beruházása, egy háromszintes irodaépület és egy 800 négyzetméteres üzemcsarnok építése. A projekt során gépeket is vásárolnak majd.

– Nálunk az automatizálás és a robotika egyáltalán nem jelent megoldást esetleges munkaerő problémákra, mivel egyedi gyártási tevékenységünk nem váltható ki ilyen módon. Viszont leginkább autóipari partnereinknél teljesen indokolt a törekvés, hogy az egyszerűbb, monotonabb munkafolyamatokat – amire egyre nehezebb megbízható munkaerőt találni – gépek végezzék.

Forrás: autopro.hu

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció