Több mint 23 millió forintot kell fizetnie a Ledina Kerámiához átigazolt 115 volt Zsolnay-dolgozónak, akiket a fideszes városvezetés csábított át korábban. Egy bírósági döntés szerint a dolgozók jogellenesen mondtak fel, így most kártérítést fizettetnek velük. A Szabad Pécs szerint fejenként nagyjából 200 ezer forintos összegről van szó, de ez akár több tízezer forinttal is emelkedhet – írja a HVG.

Jogellenes volt felmondásuk, ezért együttesen több mint 20 millió forint perköltséget és távolléti díjat kell megfizetnie annak a 117 dolgozónak, aki 2016 júniusában rendkívüli felmondással távozott a pécsi Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt.-től – erről kedden jogerősen döntött a Zalaegerszegi Törvényszék.

A bíróság ítélete szerint a tömeges, rendkívüli és azonnali felmondásban megjelölt indok nem volt valós, vagy nem tudták annak valóságtartalmát hitelt érdemlően bizonyítani a volt Zsolnay-dolgozók – írja a Szabad Pécs.

A portál munkatársa beszélt a Zsolnay-gyár jogi képviselővel is, akik azt mondták, a végrehajtási költségeket is be fogják nyújtani, így a most egy dolgozóra jutó 200 ezer forintos bíróság általi kötelezéssel fizetendő összeg több tízezer forinttal is emelkedhet fejenként.

A lap szerint kérdéses, hogy ellen-Zsolnay-cég, a Ledina Kerámia (amelyet 2016-ban alapított meg a pécsi önkormányzat a Zsolnaytól elszipkázott dolgozókkal) és az immáron Pannon Porcelánnak nevezett másik új cég tulajdonosai átvállalják-e a dolgozók helyett a fizetendő részt.

Az is kérdéses, hogy ha ők nem, akkor az önkormányzat átvállalja-e a büntetést, erre korábban Páva Zsolt pécsi polgármester ugyanis ígéretet tett. Igaz, az Index szerint a ledinások korábban azt állították, hogy az önkormányzat nem fog fizetni.

Forrás: HVG

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció