Egyre kevesebb a tűzoltó Magyarországon a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete szerint. Vidó Attila társaság alelnöke az RTL Híradónak azt mondta, jelenleg 7 ezren vannak azok, akik valójában a beavatkozásokat végzik. A szakszervezet szerint ez a létszám nem elegendő, amit az éves szinten képződő túlórák mennyisége is bizonyít.

Előfordul az is, hogy a tűzoltóknak más parancsnokságokon kell kisegíteniük a szabadságolások alatt. És az is megesik, hogy egy-egy tűzoltóságról többen mennek el, mint amennyien felszerelnek. Az alelnök szerint főleg a tapasztaltabb tűzoltók távoznak, aminek oka az alacsony fizetés.

Egy kezdő, gyermektelen tűzoltó kevesebb mint 170 ezer forintot visz haza.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerint azonban a tűzoltók helyzete most jobb, mint az elmúlt években: a készenléti álláshelyeknek csak 5 százaléka betöltetlen, a tűzoltóképzésekre pedig ötszörös a túljelentkezés. Hozzátették: 2015 óta 45 százalékkal nőtt a tűzoltók fizetése.

Forrás: nlcafe.hu

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció