A Tesco csökkenti a vezetők számát áruházaiban, változás lesz a pékségeknél és megszűnnek egyes éjszakai működéséért felelős vezetői posztok is – közölte a cég.

A Tesco-Global Áruházak Zrt. azt közölte pénteken az MTI-vel, hogy a Tesco a Magyarországon üzemeltetett 206 áruházból 24-ben csökkenti a kereskedelmi területen dolgozó vezetők számát.

Azt is bejelentették, hogy a kiskereskedelmi trendekkel és a korábbi sikeres tapasztalatokkal összhangban az áruházak folyamatosan állnak át a félkész termékek sütésére a helyben, belső pékségben gyártott termékek helyett, egyes frissáru pultokat pedig a jövőben külső partner fog üzemeltetni.

Ezen felül egységes lesz az éjszakai vezetői struktúra, hogy Közép-Európában mindenhol azonos elvek alapján történjen a munkaszervezés. Azokban az áruházakban, ahol nappal zajlik az árufeltöltés, megszűnnek egyes éjszakai munkakörök, ezzel egy időben viszont újak jönnek létrejön a nappali működési időben.

A közleményben Hevesi Nóra, a Tesco kommunikációs igazgatója kifejtette, hogy az áruházakban tervezett átalakítások a vásárlók hatékonyabb kiszolgálását és a boltok működésének egyszerűsítését szolgálják.

Minderről folyamatosan tájékoztatják a dolgozókat, példaként említette, hogy több száz kollégának ajánlották fel az újonnan bevezetett vevőszolgálati specialista munkakört, a megkérdezettek nagy része elfogadta az új pozíciót.

A Tesco célja továbbra is az, hogy a bejelentett változások következtében minél kevesebb kollégának kelljen elhagynia a vállalatot – közölte.

A változásokról az áruházlánc tájékoztatta a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetét (KDFSZ) és a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetét (KASZ) – olvasható az áruház közleményében.

Forrás: Világgazdaság

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció