A technológia változások hatása nemcsak az lesz, hogy a dolgozók egy részét robotokra cserélik. Várható, hogy a jelenlegi stagnálás után a munka termelékenysége nőni kezd, és ez maga után vonja a bérek növekedését - írták az MNB elemzői a publikált Növekedési jelentésben – írja a napi.hu.

Eszerint ahogy a jövőben az információs és kommunikációs technológiák ára csökken, úgy csökken a segítségével előállított számos termék és szolgáltatás ára is. Ezek a hatások pedig megnövelik az emberek vásárlóerejét (főleg azokét, akik szerencsések és foglalkozásuk nem, vagy csak kismértékben automatizálható). Ez megnöveli a keresletet a termékek és szolgáltatások piacán, a skálahatás pedig új munkahelyek teremtéséhez vezet, elsősorban a szolgáltatásokban - hangzik az előrejelzés.

A Növekedési jelentés munkaerő-piaci fejezete szerint Magyarországot a földrajzi fekvése kedvező célponttá teszi arra, hogy a termelés egy része ide legyen telepítve az ázsiai országok helyett. Az ország az EU része, ezért a jogi keretet ismerik a befektetők. Az európai multinacionális vállalatok székhelyéhez pedig közel vagyunk - írták az MNB szakértői.

A robotizálás felgyorsulásának valószínűleg hatása lesz a termelés földrajzi eloszlására is. Ahogy a tőke-munka arány nő azáltal, hogy a dolgozók egy részét a technológiával helyettesítik, a munkakereslet eltolódik a felsőfokú végzettséggel rendelkezők felé. Ez a változás pedig lehetségessé teszi, hogy az ipar visszatérjen a fejlett országokba.

A jövőben egy ország sikerességében valószínűleg fontos tényező, hogy készen áll-e az új technológiák befogadására. Talán a legfontosabb azonban az lesz, hogy kellő számban van-e jelen az a képzett munkaerő, amely képes működtetni az új technológiát. Az utóbbi szépséghibája a technológia gyors változása, így pedig nehéz megmondani, hogy pontosan milyen szakemberekre lesz szükség a következőkben.

Az általános tudás lesz az, ami a dolgozókat elég rugalmassá teszi, hogy szükség esetén foglalkozást tudjanak váltani. Emiatt szükséges az általános képzést erősíteni, hogy a fiatal munkavállalók nehogy olyan szakmában szerezzenek képesítést, amelyben néhány év múlva már jórészt robotok végzik el a munkát. (Ezzel gyakorlatilag szembemegy az MNB a jelenlegi hivatalos oktatáspolitikával, amely a rövid távú "piacra termelésre" tesz fel mindent - a szerk.)

Forrás: napi.hu

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció