Egy éven belül másodszor bolygatják meg a kormányhivatalok agrártámogatásokkal foglalkozó részlegeit, sokan utcára kerülhetnek – írja a Népszava.

Álláshelyek nem szűnnek meg, de egy friss kormányrendelet értelmében a létszámot átcsoportosítják a megyék között - ez a lényege annak a rövid válasznak, amit a Somogy Megyei Kormányhivataltól kaptunk, amikor arra kerestük a választ, miért küldenek el az agrár- és vidékfejlesztést támogató főosztály 108 dolgozójából 58 embert. Hasonló a helyzet Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Zala és Veszprém megyében, valamint Csongrád hódmezővásárhelyi hivatalában is.

Az átcsoportosítás most véglegesen megszünteti a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) regionális kirendeltségeinek hálózatára épülő uniós agrártámogatási rendszer utolsó maradványát is. A régiós felosztás egy évig a hivatal megszüntetése után még megmaradt a kiemelt kormányhivatalok említett főosztályaiban, de január elsejétől a feladatokat szétosztják az eddig kimaradt megyei kormányhivatalok között is. A Magyar Közlönyben a napokban megjelent kormányrendelet alapján a területi kérelmek kezelését, a helyszíni ellenőrzési és a megyei ügyfélszolgálati feladatokat szórják szét, így Borsodból Hevesbe és Nógrádba, Csongrádból Békésbe és Bács-Kiskunba, Somogyból Baranyába és Tolnába, Szabolcsból Hajdú-Biharba és Jász-Nagykun-Szolnokba, Veszprémből Komárom-Esztergomba és Fejérbe, míg Zalából Vasba és Győr-Moson-Sopronba kerülnek az ügyek. Értelemszerűen az érintett dolgozók munkaviszonya a jogutód kormányhivatalokba kerül át – ezt nevezte válaszában átszervezésnek a somogyi intézmény.

Információink szerint azonban ennél többről van szó, és sokan elveszítik állásukat. Somogyban az érintett főosztály dolgozóit e-mailben értesítették, hogy főnökük jelentkezni fog náluk a jövőjükkel kapcsolatban. Nem sokkal később a vezető Budapest felé autózva hívta fel beosztottjait, s közölte velük, mi vár rájuk az új esztendőben. Úgy tudjuk, mindenkinek felajánlotta, hogy Kaposvár helyett Baranyában vagy Tolnában folytathatja a munkáját – Szekszárd bő kilencven, Pécs cirka hetven kilométer a somogyi megyeszékhelytől –, illetve, ha ez nem megfelelő, felmondhat, ám ebben az esetben értelemszerűen nem jár végkielégítés. A feladvány az ország többi pontján is ugyanígy hangzik.

Megpróbáltuk megtudni, valóban csak az ingázást vállalók maradhatnak-e, s hogy tényleg sok tucatnyi ember elveszíti-e a munkáját, ám a kormányhivatal ezekre a kérdéseinkre nem reagált, ahogy arra sem, hogyan érinti majd az illetékességi és feladat-ellátási körök megváltozása az ügyintézés rendjét. Közben olyan információk is eljutottak a Népszavához, hogy az agrár- és vidékfejlesztési támogató főosztályokon belül minden érintett kormányhivatalban külön osztályt hoznak létre a beruházási támogatások elbírálására. A terület szakemberei azonban azt jelezték, hogy ezt a munkát korábban a mostani kormány külső cégekbe szervezte ki, így most kérdéses, hogy pontosan mi lesz a dolga az új szervezeti egységeknek.

- Mindenképpen utánajárunk az ügynek és megtesszük a megfelelő lépéseket – mondta megkeresésünkre Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) elnöke, aki a Népszavától értesült a kormányrendeletről és annak várható hatásáról. - Nem tájékoztattak minket a változásokról, noha természetesen a kormányzatnak ez kötelessége lett volna.

Forrás: Népszava

Eseménynaptár

loader

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció