Rövidesen eltörölheti a kormány a 65 év alatti, ellátásban részesülőkre vonatkozó bérplafont annak érdekében, hogy minél többen ismét munkába állhassanak – erősítette meg az InfoRádiónak Mészáros Melinda, a LIGA Szakszervezetek elnöke.

A jelenleg hatályos jogszabályok alapján a korhatár előtti ellátásban részesülőkre vonatkozik a tizennyolc havi minimálbérplafon, ami egy kereseti korlátot jelent – mondta Mészáros Melinda. Ha ezt az összeget eléri az érintett csoportba tartozók jövedelme, a tárgyévben már nem részesülhet korhatár előtti ellátásban.

Ez komoly problémát jelenthet azoknak, akiknek év közben szűnik meg a munkaviszonya, és így az év hátralévő részében semmilyen ellátást nem kapnak. Ezért a LIGA Szakszervezetek és a munkavállalói oldal közösen kezdeményezte, hogy töröljék el a bérplafont. Ezt a jelenlegi munkaerőpiaci helyzet is indokolja – tette hozzá a szervezet elnöke.

Mészáros Melinda szerint a korlátozás eltörlése ösztönzőleg hathat, és ennek köszönhetően sokkal többen vállalnának munkát a korhatár előtti ellátásban részesülők körében. A LIGA jelezte a Nemzetgazdasági Minisztérium felé, hogy a helyzetet év végéig rendezni kell, hogy akik a következő évben elhelyezkednének, ismerjék a jövő évre vonatkozó szabályokat. Így az elnök reméli, hogy a kormány még a héten tárgyal a kérdésről.

A szervezet javasolta továbbá, hogy a jelenlegi nyugdíjas-szövetkezeti rendszerben jellemző járulékkedvezményt terjesszék ki azon foglalkoztatottakra is, akik nem szövetkezeti keretek között végzik a munkájukat.

Forrás: InfoRádió

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció