Hol marad az ünnepi jókedv, ha már szólni sem lehet a nőkhöz? Komoly dilemmákat hozott a felszínre a zaklatási botrány.

A New York Times kimerítő cikket szentelt a problémának, hogy miként élik meg a férfiak a munkahelyeken az elmúlt hetek szexuális zaklatással kapcsolatos hírözönét, elismerve, hogy igazán zavarba ejtő és nehezen érthető helyzetekben találják magukat. A cikk egyik következtetése az, hogy a sajtóban megjelent zaklatásos történetek nyomán egyre többen jobban odafigyelnek arra, hogy miként viselkednek a nőkkel a munkahelyeken, a másik viszont az, hogy a túlóvatoskodás miatt akár teljesen eltűnhet a karácsony céges partik méltán ellentmondásos hagyománya.

Az egyik San Franciscó-i designcég vezetője például egyenesen azt javasolja, hogy halasszanak el minden céges bulit, amíg ki nem találják, hogy miként kellene a nőknek és a férfiaknak kapcsolatba kerülniük egymással. A lap megjegyzi, hogy sok férfi, aki úgy gondolja, hogy egyébként egyenlőnek tekinti a nőket, a zaklatásos hírek hatására megvizsgálja a saját viselkedését, és azt, hogy vajon szándéka ellenére átlépett-e határokat, amivel esetleg ő is bekerülhetne egy #metoo posztba.

A lapban megszólal egy ügyvéd is, aki egy zaklatási munkacsoport tagjaiként próbálja eligazítani a férfiakat a nőkkel szembeni viselkedés útvesztőiben, és minden alkalommal megnyugtatja őket, hogy nem az a megoldás, hogy kerüljék a nőket. Az ügyvéd szerint ugyanakkor abszurd azt a látszatot kelteni, hogy van valamiféle szürke zóna a kollegiális közvetlenség és a szexuális zaklatás között.

Viszont egészen őszinte aggodalom körvonalazódik ki a New York Times cikkéből, miszerint „most, hogy a nők már felhatalmazva érzik magukat, hogy szóvá tegyék a nem helyén való viselkedést, néhány cég előrejelzése szerint az ünnepi időszak alkoholos összejövetelei idén robbanásveszélyesek lehetnek”. És hogy mit tesznek ez ellen? Néhány helyen a szokásos ingyen alkoholt felszolgáló bárokat játékzónákra cserélik, máshol a csütörtöki vagy péntek esti bulikat hétfő vagy kedd délutánra tették – mintha ez bármit megoldana.

Forrás: HVG

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció