Nem is sejtik a boltban dolgozók, mennyit árthat nekik a karácsonyi zene, ha már novemberben azt kell hallgatniuk.

A vásárlókat is idegesítheti a túl sok karácsonyi zene a boltokban, az ott dolgozókra viszont kimondottan káros is lehet – állítják pszichológusok. Egyikük, Linda Blair a Sky Newsnak arról beszélt: a teljes kimerülés fenyegetheti a boltok dolgozóit, ha minden egyes nap órákon át ugyanazokat a karácsonyi zenéket kell hallgatniuk. Egyszerűen védekezni kezd az agyuk ez ellen, de az, hogy megpróbálja kizárni a tudatból az ismétlődő zenét, elvonja a figyelmüket a rendes munka elől.

De nem járnak feltétlenül jól a vásárlók sem. Őket főleg az zavarhatja, hogy már novemberben – sőt, van, ahol akár már októberben is – a karácsonyi zenék szólnak. Ez ugyanis ilyenkor még nem az ünnepi hangulatot adja át a pszichológus szerint, hanem azt az érzést kelti, hogy alig maradt idő megvenni az ajándékokat és megszervezni az ünneplést.

Forrás: HVG

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció