Már 20-30 ezer ember hiányzik az építőiparból, többek között azért, mert hiába emelkedtek a kivitelezési díjak, rossz a bérszerkezet, a megemelt bérek nem jutnak el az alsó szintekig – írja a Világgazdaság.

Már 20-30 ezer ember hiányzik az építőiparból, többek között azért, mert hiába emelkedtek a kivitelezési díjak, rossz a bérszerkezet, a pluszpénzek nem jutnak el az alsó szintekig, nagy részük eltűnik a kkv-szektorban, ahol az alkalmazottak 90 százaléka továbbra is minimálbéres, és a cégek nem költenek fejlesztésre.

A szakképzett munkaerő kivándorlását tehát nem sikerült megállítani, pedig a pénz, amelyből emelni lehetne a béreket, már ott van az ágazatban – összegezte a helyzetet a Market Zrt. elnök-vezérigazgatója, Scheer Sándor. A leányvállalatain keresztül 827 munkavállalót, köztük 237 szakmérnököt foglalkoztató, jelenleg 42 – zömmel nagy – projekten dolgozó, az idén várhatóan már több mint 106 milliárd forintos árbevételt elkönyvelő óriáscég vezére szerint súlyos gondot okoz a középvállalkozói réteg mohósága.

Miközben a lánctartozás problémáját sikerült leküzdeni, újabb gond mutatkozik: hiába fizetik ki a generálkivitelezők az alvállalkozók által diktált díjakat, a 3 ezer forintos óradíjon leszámlázott szakmunkát, a szakmunkások a legtöbb cégnél továbbra sincsenek megfizetve, ezért szerződnek külföldre. A Market – jobb híján – saját csapatot épít, és az építkezések kivitelezését komplexebbé tette.

Nyugat-Európa munkaerőpiaci problémáira Kelet-Európa volt a válasz, a képzett ukrán szakmunkások már Nyugaton dolgoznak, onnan nem lehet megoldani a magyarországi építőipari cégek munkaerőhiányát, ezért Scheer Sándor szerint akár 3-5 éven belül reális opció lehet kínai, vietnami, indonéz és pakisztáni vendégmunkások szerződtetése. A másik problémán, a végtelenül hosszú, elaprózott alvállalkozói láncon – ahol a cégek 90 százaléka 4-5 főt foglalkoztat – klaszterekkel lehetne mielőbb segíteni – fejtegette a cégvezető, aki az ellenőrzések hiányát is problémaként jelölte meg.

A lakásépítés kedvezményes áfájának sorsáról továbbra is hallgat a kormány, emiatt a következő 3-4 hónapra torlódnak össze a megrendelések – jelezte Scheer Sándor, akinek cége egy római-parti lakóparkkal belekóstolt a lakásépítésbe is, de nem tervezi azzal bővíteni a profilját.

Építőipari jellemzők

  • öregszik az építőipar, nincs megfelelő utánpótlás
  • fizikai létszám: 223 000 fő
  • 12 000 fő hivatalosan dolgozik külföldön
  • 30 000 fő nem regisztrált módon dolgozik külföldön

Forrás: Világgazdaság

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció