Alig van kézfertőtlenítő a kórházakban, pedig sokan halhatnak meg kórházi fertőzésben. Fiatal orvosok (RESZASZ) akcióztak is emiatt, most kiderült, hogy akár önálló finanszírozást kaphat az infekciókontroll – írja a Medicalonline.

Az internetes szaklap a NEVES Betegbiztonsági Fórumon elhangzottakból idézve írta, hogy módszertani levelek készülnek a kórházi ellátással összefüggő műtéti sebfertőzések, pneumónia, véráramfertőzés és húgyúti fertőzések megelőzésére. Antmann Katalin, az SE Kórházhigiénés Osztályának főorvosa szerint a helyzetértékelést követően a járó- és fekvőbeteg-ellátók számára is készül antibiotikum stewardship és képzési módszertan is.

Mindehhez Belicza Éva azt is hozzátette, a tervek között szerepel, hogy az IC tevékenységet kiemelik a HBCS-ből, és mindent, ami ehhez kapcsolódik – pl. kézhigiénés vagy sterilizáláshoz szükséges eszközök stb. – önállóan finanszíroz majd a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK), egyidejűleg ellenőrizve is, hogy ezt a keretet megfelelően használják-e fel az intézmények.

Dénes Tamás, a RESZASZ elnöke is tud a tervezett projektről, de nem avatták be az egyébként a katasztrofális helyzetre felhívó szervezetet a részletekbe. Csak annyit tudnak, hogy lesz pénz a kézfertőtlenítőkre is.

Időközben megtudtuk, hogy a projekt már meg is kezdődött a nyár végén. Már februárban megjelent az uniós pályázat, ez indult el pár hete, ennek egy része a kézfertőtlenítés megoldása az egészségügyi intézményekben. Azt is megtudtuk, hogy a projekt során egy olyan szemlélet teremtenének meg, amelynek segítségével a dolgozók felismerik a veszélyforrásokat a tevékenységek végzése során és javaslatokat fogalmaznak meg kivédésükre. Ebben a programban a kézhigiéné, az antimikróbás szerek helyes alkalmazására is kidolgoznak módszereket. Csak azt nem sikerült egyelőre kideríteni, hogy mikor lesznek kézfertőtlenítők a kórházakban. Talán jut azokra is a program 11 milliárd forintos keretéből.

Forrás: HVG

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció