Egy Jakub Marian nevű térképész készítette el az alábbi különlegességet, amelyről az átlagos heti munkaórák számát lehet leolvasni.

Mivel a félállásban, részmunkaidőben dolgozók adatait is figyelembe vették, így a számok érthető módon az átlagos irodai alkalmazottak által egy hét alatt ledolgozott 40 óra alatt maradtak.

Az OECD adatai alapján elkészült munkatérkép szerint tehát - bármennyire is meglepő -  a görögök dolgoznak a legtovább, míg Németországban a legalacsonyabb a munkával töltött órák száma. Magyarország a maga 34 órájával ott van a középmezőnyben.

Ha az egész világra ki szeretnénk vetíteni az egészet, akkor íme néhány további ország adatai:

  • Kanada - 33
  • Japán - 33
  • USA - 34
  • Izrael - 36
  • Chile - 38
  • Mexikó - 43

Forrás: player.hu

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0



Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?



A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció