Tavaly közel 2 millió 600 ezer főnek postázták az élelmiszer-vásárlásra hasznosítható utalványt, közülük 14 ezer 680-an nem kapták kézhez a kormány ajándékát. Ennél azonban jóval többen lehettek azok a nyugdíjasok, akiknek nem is kézbesítettek Erzsébet-utalványt - hívta fel a figyelmet a Blikk.

Az egészségügyi dolgozóknak adott a lehetőség, hogy munkájukat folytatva a nyugdíjuk összegét is megkapják jövedelemkiegészítés címén. Így bár a pénzüket munka mellett is megkapják, azt nem öregségi nyugdíjként folyósítják nekik – magyarázta a napi.hu-nak a Blikk hírét kommentálva Sziller Linda munkajogász.

2013-ban vezették be a közszférában a dupla juttatás tilalmát, ami azt jelenti, hogy a nyugdíjas korú dolgozó továbbfoglalkoztatása esetén nem kaphat egyszerre munkabért és nyugdíjat is. Az öregségi nyugdíj folyósítását - a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig - szüneteltetni kell, ha a nyugdíjas egyebek közt közalkalmazotti jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban dolgozik.

Kivételek, mégsem jár nekik

A tilalom alól kivételt jelentenek a közszféra egészségügyi dolgozói, akinek a megállapított pénzellátása folyósítását a nyugdíjtörvény alapján szüneteltetik, a munkáltató - általa meghatározott összegű - jövedelemkiegészítésben részesítheti. Ugyanez a törvény kimondja, hogy az öregségi nyugdíj szüneteltetésének időtartama alatt az érintett nyugdíjasnak minősül.

Ám a kormány ajándéka nem jár az egészségügyiseknek. Sziller Linda felhívta a figyelmet, hogy a 2016-os kormányrendelet alapján bevezetett Erzsébet utalvány juttatás nem a „nyugdíjasokat” illette meg, hanem azokat, akik részére nyugdíjat folyósítottak. Azért maradtak ki tehát az egészségügyi dolgozók, mert esetükben a fentiek miatt a nyugdíj folyósítása szünetelt.

Így tehát a kormány kiküszöbölte, hogy azok a nyugdíjasok is megkaphassák az utalványt, akiknek a nyugdíjfolyósítását szüneteltetik.

A kormány idén decemberben is megfejelheti pénz- vagy utalványbónusszal az év végi nyugdíjkiegészítést, írtuk meg korábban.

Forrás: napi.hu

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció