– Az általunk létrehozott nyugdíjas-szövetkezet jelenleg két nagyobb, az egész ország területén működő munkaadóval is tárgyal, hogy milyen formában tudnának együttműködni – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek a Nyugdíjasok Országos Szövetségének (NYOSZ) elnöke. Némethné Jankovics Györgyi arról is beszélt, hogy miután jelenleg is folynak a tárgyalások, a részletek egyelőre üzleti titoknak minősülnek, de annyit azért elmondott, hogy az egyik tárgyalópartner egy országos hálózattal rendelkező kereskedelmi vállalkozás, a másik pedig egy szintén országos hatáskörrel rendelkező intézmény, ahol személyes jelenlétet is igénylő területi ügyfélkapcsolati munkáról van szó. Ha sikerrel végződnek a tárgyalások, mindkét fél jól jár: a vállalkozások megbízható és jól szervezett nyugdíjas munkaerővel enyhíthetik munkaerő-gondjaikat, az időskorúak pedig a NYOSZ nyugdíjas-szövetkezetén keresztül biztos és az igényeikhez passzoló munkát kaphatnának.

– Azt reméljük, hogy az ország egész területére kiterjedő munkavégzési lehetőség elősegíti majd nyugdíjas-szövetkezetünk taglétszámának gyarapodását – tette hozzá az elnök. Már csak azért is reménykednek a NYOSZ-nál a sikerben, mert a szövetség mögött – 35 tagszervezetben, 700 településen és 1500 nyugdíjas klubban – 130 ezer időskorú ember áll. De a NYOSZ tagszervezetei is elkezdték a szövetkezetek szervezését. – A legjobb tudomásom szerint Vas megyében már bejegyezték a Senior Masters Közérdekű Nyugdíjas-szövetkezetet, amely mögé odaállt a megyei közgyűlés. Így könnyen eljuthatott ajánlatuk a megyében működő olyan állami szervezetekhez, mint például a kórházak, tehát lassan már odáig jutnak, hogy szerződéskötésre is sor kerülhet. Mostanra talán már Pécsett is beadta a cégbírósághoz az alapítóokiratot a helyi NYOSZ-tagszervezet által létrehozott szövetkezet. De erősen gondolkodnak az alapításon az egri, békéscsabai és nyíregyházi tagszervezeteink is – mondta a NYOSZ-elnök.

Nem csak a legnagyobb nyugdíjas-szervezet érdeklődik az időskorúak új formájú foglalkoztatása iránt. Az Opten céginformációs társaság nyilvántartása szerint a múlt hónap végéig 36 közérdekű nyugdíjas-szövetkezetet jegyeztek be. Közülük 19-nek a fő tevékenysége a munkaerő-közvetítés. Vagyis ezek a társulások több szakterületre kívánnak nyugdíjas munkaerőt irányítani, illetve közvetíteni. Akadnak azonban olyanok is, amelyek egy-egy speciális területen tevékenykednek. Így három szövetkezet csomagolással, ugyancsak három adminisztratív szolgáltatással, s megint csak három egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatással foglalkozik. De akadnak még épülettakarítással, szakmai, tudományos, műszaki tevékenységgel, valamint építményüzemeltetéssel, felsőruházat-gyártással, fénymásolással, valamint üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadással foglakozó szövetkezetek is. 

A földrajzi eloszlást tekintve nagy a főváros túlsúlya, hiszen tíz szövetkezet itt kínálja szolgáltatásait. A megyék közül Borsod-Abaúj-Zemplén, valamint Pest megye a listavezető négy-négy szövetkezettel, őket követi szorosan Veszprém megye három szervezettel, hat megyében viszont még egyetlen szövetkezet sem jött lére. Ez azonban minden bizonnyal változni fog, hiszen az Opten várakozásai szerint mind a nyugdíjas-szövetkezetek, mind az általuk foglalkoztatott nyugdíjasok száma is emelkedni fog, miután az országban általános a munkaerőhiány, amelyen e foglalkoztatási forma is enyhíthet. A népszerűség oka egyébként az, hogy a nyugdíjas-szövetkezeten keresztül foglalkoztatott munkavállaló után sem egészségügyi hozzájárulást, sem szakképzési hozzájárulást nem kell fizetni, és a munkáltató mentesül a szociális hozzájárulási adó fizetése alól is.

Forrás: Magyar Nemzet

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció