Szexuális zaklatás a munkahelyen: ez közügy! Ezzel a címmel készített dokumentumfilmet Andrea Rawlins Franciaországban. A filmben hat nő beszél nyíltan saját tapasztalatairól – olvasható a HVG cikkében.

A dokumentumfilmet szerda este mutatja be egy francia televízió és ebből az alkalomból készített interjút a rendezőnővel a párizsi Le Figaro. Bár Franciaországban minden ötödik nő arról számolt be, hogy érte őt valamilyen szexuális zaklatás a munkahelyén, de azt nagyon kevesen vállalják, hogy erről nyíltan beszéljenek, mint a hat szereplő a dokumentumfilmben.

Mitől félnek az áldozatok?

A nők már nagyon hamar elfogadják azt, hogy a munkahelyen általában férfiuralom van. Éppen ezért bűntudat gyötri őket a szexuális zaklatás után.“Biztos, hogy én hagytam nyitva egy ajtót, mert a főnököm különben nem kezdeményezett volna”- ez a kulcsmondat is elhangzik a filmben.

Aztán ott vannak a munkahelyi megjegyzések: hát istenem, a szexuális zaklatás azért mégsem gyilkosság! Vagy: már csábítani sem szabad a munkahelyen? Féltik a nők a karrierjüket, ha a sarkukra állnak, akkor könnyen elterjedhet róluk a szakmában, hogy “összeférhetetlenek”, “nem könnyű velük” stb. Végül pedig ott a család. Sokan nem akarják, hogy férjük vagy gyerekeik megtudják, mi történt velük a munkahelyen. Ezért aztán nagyon kevesen fordulnak bírósághoz ilyen ügyekben - derül ki az interjúból.

Ha ilyen nagy a félelem a nyilvánosságtól, akkor mégis hogy talált hat nőt, aki nyíltan beszél a szexuális zaklatásról a dokumentumfilmben?

50-70 nőt kérdeztünk meg a rendező társammal, hogy vállalja-e a szereplést. Így találtunk hat szereplőt. A nők mind megalázónak tartják ezt a helyzetet, de sokan elfogadják. Tudomásul veszik, hogy ilyen a világ. Pedig fel kell és fel lehet lépni a szexuális zaklatás ellen - hangsúlyozta annak a dokumentumfilmnek a rendezője, mely a Szexuális zaklatás a munkahelyen- ez közügy címet viseli, és amelyet szerda este mutat be egy francia televízió. Pont akkor, amikor a hollywoodi producer király, Harvey Weinstein bukása a francia lapok címoldalán szerepel, hiszen a legnevesebb színésznők vádolják őt immár nyíltan szexuális zaklatással.

Forrás: HVG

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció