Hiába a javuló foglalkoztatottsági adatok, a munkaerőhiányról szóló hírek, az emberek tartanak a munkanélküliségtől. Az alacsony iskolázottságúak a legmagabiztosabbak - derül ki a GKI legfrissebb kutatásából.

A KSH legutolsó adatai szerint idén június-augusztusban a munkanélküliek átlagos létszáma az egy évvel korábbihoz képest 32 ezer fővel, 195 ezerre, a munkanélküliségi ráta 0,7 százalékponttal, 4,2 százalékra csökkent. Ezek a rendszerváltás óta közölt legjobb adatok, de az emberek még nem lettek optimisták, ha az állásuk biztonságáról van szó.

A GKI júliusi felmérésének eredményei arra engednek következtetni, hogy hiába a javuló magyar foglalkoztatottsági mutatók, a válaszadók viszonylag jelentős része még mindig nem érzi biztonságban a munkahelyét - írja a kutató, mely szerint két nemrég publikált felmérés magyarországi eredményei is alátámasztják.

A képzettek aggódnak

Általában a diplomások tartanak a legkevésbé, a legfeljebb 8 általánost végzettek pedig a leginkább a munkanélküliségtől. De meglepő módon most ez megváltozott: a legfeljebb 8 általánost végzettek a legoptimistábbak (csak 21 százalékuk vár romlást). Az érettségivel rendelkezők körében az arány 23 százalék, a szakmunkás és diplomások között pedig rendre 26-26 százalék. Vagyis iskolai végzettség szerint közel azonos arányban félnek az elbocsátásoktól, ugyanakkor a képzettebbek most kissé jobban tartanak ettől.

Az életkor szerinti megoszlásban a 18 és 51 év közöttiek tartanak legkevésbé a munkanélküliségtől (22-23 százalék), az 51 és 65 év közötti korosztály pedig a leginkább (27 százalék), ami nem meglepő, hiszen az idősebbek nehezebben találnak munkát.

A jövőt illetően, a kérdést a munkaerő-piaci aktivitás felől vizsgálva kiderül, hogy a munkanélküliek 33 százaléka további romlásra számít. Az egyetemista/főiskolai hallgatók között ellenben messze a legjobbak a várakozások (9 százalék vár visszaesést). Ez feltehetően azért van így, mert azt látják, hogy sok álláslehetőség közül válogathatnak. Ugyanakkor, a felsőfokú végzettségűek nem feltétlenül a képzettségüknek megfelelő pozíciókban dolgoznak. Sőt, gyakran alacsonyabb keresettel is kell beérniük.

Forrás: napi.hu

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció