Ha a kémény nem megfelelő minőségű, de a ház tulajdonosa 30 napon belül megrendeli annak műszaki vizsgálatát, és a kémény nem minősül a vagyon-biztonságot közvetlenül veszélyeztetőnek, akkor a kéményseprőnek nem kell intézkednie - a kormány így módosította a kéményseprő-ipari tevékenységet szabályozó rendeletét. Orosz rulettet játszik a kormány, így reagált a hírre a Klubrádión, a Reggeli Gyorsban Vámos Csaba.

 A Kéményseprők Országos Szakszervezetének elnöke elmondta: 2016 nyarától 1 év helyett 2 évente kell a kéményeket ellenőrizni, és a jelenlegi módosítással könnyen olyan helyzet alakulhat ki, hogy egyes kémények több, mint két évig megfelelő engedély és ellenőrzés nélkül vannak használatban.

Forrás: Klubrádió

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció