Ukrajnában akadozik a közlekedés a kivándorlás miatt. A teherautó- és autóbuszsofőrök Lengyelországban, Európa egyik legnagyobb szállítmányozó országában próbálnak szerencsét.

 Becslések szerint Ukrajnában 120 ezer hivatásos sofőr hiányzik, olyan gépkocsivezetők, akik Lengyelországba emigráltak - írta a gazeta.pl nyomán a napi.hu. Nincs, aki vezesse az autóbuszokat és a kamionokat. Lengyelország az egyik legnagyobb hatalom a szállítmányozás területén Európában. Lengyel cégek végzik a szállítások 25 százalékát, csak kamionból 200 ezer fut lengyel rendszámmal.

 Az egyik ukrán helyi tömegközlekedési vállalat igazgatója elmondta, hogy a garázsban állnak az autóbuszaik, mert nincs elég vezetőjük. Az utóbbi három évben 30 sofőrjük is távozott - Lengyelországba dolgoznak. Míg náluk 4-5 ezer hrivnyát (40-50  ezer forint) keresnek a gépkocsivezetők, Lengyelországban 800-1000 eurót (250-310 ezer forint), amelyhez még élelmiszert és gyakran szállást is kapnak. Ráadásul az ottani járművek állapota messze jobb, mint Ukrajnában.

Hasonló problémákkal küzd a többi ukrán tömegközlekedési vállalat: vannak olyanok, ahol a járművek 20 százalékát le kellett állítani munkaerőhiány miatt. Ugyanakkor a munkaerőimport ellenére még mindig körülbelül 50 ezer hivatásos sofőr hiányzik a lengyel piacról.

Forrás: napi.hu

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció