Inkább a külföldi munkát választják az itthon kitanított gyógypedagógusok. 2015-ben több mint 580 ezer gyermekre csupán 9000 szakember jutott. A szakma szerint a bérezés is megalázó, ahogy a munkakörülmények is.

A külföldi munkát választja a legtöbb gyógypedagógus. Többségük szerint itthon nem fizetik meg őket, és a körülmények sem megfelelők. Egy Berlinben praktizáló gyógypedagógus azt mondja: külföldön nagyobb szakmai sikereket lehet elérni a szakterületen.

„Jól fogadják a gyógypedagógust, és jól állnak hozzá. Szörnyű nagy alkalmazási lehetőség van, hiszen Berlinben ma már, sőt egész Németországban kötelező az integráció. Abban a pillanatban, ahogy keresett szakmává válik, akkor mindenki szívesen választja az, akinek van valamiféle affinitása” – mutatott rá Szomor Éva gyógypedagógus a HírTV műsorában.

A Pedagógusok Szakszervezetének egyik képviselője azt is problémának tartja, hogy az utóbbi években nyugdíjba mentek azok, akik a szakma magját jelentették. A szakember szerint növelni kellene a főiskolára felvett hallgatók számát.

„Borzasztó magas a felvételi pontszám, hihetetlen, hogy 400 ponttal lehet bekerülni a Bárczira. Ezenkívül feltétlenül javítani kellene a munkakörülményeken. A gyógypedagógiai területek meg intézmények mindig a sor végén vannak. Az önkormányzatok se fordítottak sok pénzt arra, hogy mondjuk felújítsák az intézményeket, vagy megfelelő bútorzattal lássák el” – vélte Pomázi Zsóka.

Pomázi Zsóka, Pedagógusok Szakszervezete

A szocialisták a szakma becsületét állítanák vissza, amihez eszköz lehet a nagyobb fizetés. „Vissza kell állítani a pedagógusoknak a becsületét Magyarországon. Helyre kell állítani a szakmának a becsületét, vissza kell adni az önállóságát az oktatási intézményeknek és a pedagógusoknak is. Az első eszköz persze, hogy rendezni kell a pedagógusi életpályamodellt, ha nevezhetjük így, amit a Fidesz bevezetett. Meg kell becsülni az embereket, ma a gyógypedagógusok nincsenek megbecsülve” – mondta Bangóné Borbély Ildikó országgyűlési képviselő.

Forrás: HírTV

 

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció