Papp Károly országos rendőrfőkapitány szerint minden a hatályos jogszabályok szerint történik. A Független Rendőri Szakszervezet főtitkára szerint pont ez a baj.

Korrekt választ adott, végülis a hatályos jogszabályokat összegyűjtötte, de pont ez a baj Papp Károly országos rendőrfőkapitány reakciójával a Független Rendőr Szakszervezet (FRSZ) főtitkára szerint.

Pongó Géza, a Független Rendőr Szakszervezet főtitkára

Pongó Géza azután írt levelet Pappnak, hogy kiderült, szeptember elején minden előzetes bejelentés nélkül több száz rendészeti szakközépiskolást vezényeltek a déli határhoz. Az FRSZ első információi szerint 300 másodéves hallgató kezdte meg a gyakorlatát a határnál, de élelmezésük egyáltalán nem volt rendezve és hazajutási költségeikről sem gondoskodtak.

Az országos rendőrfőkapitány levele szerint viszont a diákoknak időben jelezték az áthelyezést, így összesen 543 tanuló kezdte meg a szakmai gyakorlatát három határmenti településen. A cafeteria kapcsán Papp Károly azt is közölte, hogy a juttatásra vonatkozó nyilatkozatok beküldése alapján a kifizetés folyamatosan történik, a szakközépiskolások ráadásul napi díjat is kapnak.

„Utólag. Egyelőre a saját zsebpénzükből oldják meg az étkezést, miközben távol a családjuktól a magyar határokat védik” – mondta kedden a Zoom.hu-nak az FRSZ főtitkára.

Pongó szerint az országos főkapitány azt nem is cáfolta válaszában, hogy a levezényelt diákok élelemezése nincs megoldva. Bár kétségtelen, hogy a fiatal rendőröknek van szállásuk, de a főtitkár szerint egyáltalán nem mindegy, hogy 3-4 ember alszik együtt vagy 30-40.

„Nem vitatjuk, hogy a hatályos jogszabályok alapján látják el a kollégákat, de pont ezen kellene változtatni és az olyan háttér dolgokat, mint az élelmezés, napidíj, hazajutási költségek, időben megoldani.”

Pongó szerint a probléma egészen biztosan nem holnapra fog megoldódni. Jövő héten ülésezik a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács, ahol további lépéseket szeretnének tenni a határon szolgáló rendőrök érdekében.

Forrás: zoom.hu

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció