A kínai Ninghszia tartományban azok a nők, akik olyan erős menstruációs fájdalmakkal küzdenek, ami miatt dolgozni is képtelenek, erre hivatkozva havonta két nap fizetett szabadságot vehetnek ki – írja a sino.co.uk nyomán az nlcafe.hu.

A lehetőséggel ugyanakkor sokan nem mernek élni, mivel tartanak attól, hogy az negatívan befolyásolhatja a munkahelyi megítélésüket. A munkaadók pedig azért tartják aggályosnak a menstruációs szabadság bevezetését, mivel nem tudják megállapítani, hogy kik azok a dolgozók, akik valóban olyan nehezen viselik a menstruációt, hogy szükségük van a két szabadnapra, és kik azok, akik csupán lógásra használják fel.

Az új szabályozás – melyet hamarosan hivatalosan is kiadnak – a női munkavállalók érdekeit védi, és tartalmazza többek között azt is, hogy nem szabad a nőket elbocsátani vagy a fizetésüket csökkenteni azért, mert férjhez mennek, teherbe esnek, gyermeket szülnek, szoptatnak, vagy épp menopauzán mennek át.

Forrás: nlcafe.hu

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció