A dolgozók szerint a kormányzatoknak meg kellene tenniük a szükséges lépéseket ahhoz, hogy megvédjék a munkahelyeket az automatizálástól – írja a Világgazdaság.

A munkavállalók egyre nagyobb hányada gondolja úgy, hogy az elterjedő automatizálás veszélybe sodorhatja a pozícióját – derült ki a PWC „Workforce of the future: the competing forces shaping 2030” című felméréséből. A megkérdezettek több mint fele (56 százalék) pedig úgy véli, a kormányzatoknak meg kellene tenniük a szükséges lépéseket ahhoz, hogy megvédjék a munkahelyeket az automatizálástól.

Ezek az aggályok alááshatják a munkavállalók magabiztosságát, illetve elvehetik a kedvüket az innovációtól. Tekintve, hogy a munkavállalók egyharmada veszélyben érzi munkahelyét az automatizálás miatt, a munkáltatóknak komoly párbeszédeket kellene kezdeményezniük ennek kapcsán, és be kellene vonniuk a dolgozókat a technológiai fejlesztésekhez kapcsolódó vitákba – mondta Bencze Róbert, a PwC Magyarország HR-tanácsadási csoportjának igazgatója.

A felmérésből kiderült az is, hogy a munkavállalók közel háromnegyede (74 százaléka) hajlandó új készségeket elsajátítani, illetve teljesen átképezni magát annak érdekében, hogy a jövőben is foglalkoztathatók legyenek. A válaszok alapján kirajzolódott, hogy egyre inkább jellemző a munka melletti folyamatos tanulás, amelynek célja, hogy a munkavállalók lépést tudjanak tartani azokkal a változásokkal, amelyeket a technológiai fejlődés a munka világában eredményez.

A válaszadók többsége úgy vélte, a technológiai fejlődésnek köszönhetően kedvezőbb foglalkoztatási kilátásokkal rendelkezik majd, habár az Egyesült Államokban (73 százalék) és Indiában (88 százalék) dolgozók bizakodóbbak ebben a tekintetben, mint az egyesült királyságbeli (40 százalék) vagy a németországi munkavállalók (48 százalék). Végül a válaszadók közel háromnegyede (73 százalék) gondolta úgy, hogy a technológiai vívmányok sosem fogják teljesen helyettesíteni az embert (73 százalék), a többség (86 százalék) pedig úgy gondolta, humán készségekre mindig is szükség lesz.

Forrás: Világgazdaság

Eseménynaptár

loader

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció