Egyelőre nem dúskálnak a hazai cégek a karitatív programokban, holott az ilyen kezdeményezések a munkaerő megtartásában is segíthetnek – írja a 24.hu.

A mai tudatos és fenntartható szemlélet nemcsak a környezetre, de a munkakeresésre is hatással van. „Napjainkban a munkavállalók már nemcsak a pozíció vagy a bér mellett teszik le a voksukat, hanem a cég tevékenysége mellett is. Egy állásinterjún ugyan nem az önkéntes munka lehetősége az első, amelyet az adott pozícióról megkérdeznek a jelöltek, de általánosságban elmondható, hogy a CSR tevékenységet folytató és ebben aktív munkáltatókat preferálják a dolgozók. A karitatív jellegű munka tehát egyre inkább az employer branding fontos eszközévé válik” – mondta Stefano Longo, a magyarországi Adecco Kft. ügyvezető igazgatója.

A vállalati önkéntes munka még gyerekcipőben jár

A karitatív tevékenységnek egyre meghatározóbb jelentősége van vállalati és munkáltatói oldalról egyaránt, ennek ellenére nem nagyon vannak friss kutatások a témában. Egy 2013-ban készített kiadvány szerint a megkérdezett aktív keresők mindössze 21,5%-a nyilatkozott arról, hogy munkahelyén lehetősége van részt venni önkéntes programban, miközben 74% tartja fontosnak, hogy a cégek ilyen jellegű programokat szervezzenek dolgozóik számára.

Magyarországon egyelőre gyerekcipőben jár a vállalati karitatív tevékenység, holott az önkéntes programok a munkáltatónak és a dolgozóknak is rengeteg haszonnal járnak. Az ilyen tevékenységek ugyanis nagy szerepet játszanak a munkavállalók személyes fejlődésében, a vállalat iránti elkötelezettség növelésében és a munkahelyi légkör javításában, ezáltal csökkentve a fluktuációt, ami a mai cégek egyik legfőbb HR kihívása. Csapatépítő jellege miatt pedig a kiégés elleni küzdelemben is fontos eszköz lehet, hiszen a segítségnyújtás feltölti, motiválja, új kihívások elé állítja a munkavállalókat, erősíti a csapatszellemet, az összetartozás érzését – fejtette ki Stefano Longo.

Hogyan szervezzünk karitatív programot?

Az önkéntes munka több oldalról indulhat egy cég életében. „Általában felülről, a vezetés részéről születik meg az igény, de az is előfordul, hogy a dolgozók saját kezdeményezésére indulnak ilyen típusú programok. Előbbi esetében érdemes lehet kikérni a munkavállalók véleményét, mely területet tartják fontosnak, milyen társadalmi csoporttal, problémával tudnak leginkább azonosulni, míg utóbbi esetében célszerű támogatni és teret adni a kezdeményezésnek” – tette hozzá a szakember.

Az Adecco Csoport HR-szolgáltatásokat nyújtó cégként nemcsak igyekszik felhívni a figyelmet az önkéntes munka fontosságára, de Win4Youth elnevezésű programjával példát is mutat más vállalatoknak. A kezdeményezés célja, hogy minden évben egy kiválasztott sportágban lehetőséget biztosítsanak a dolgozók számára, hogy személyes részvételükkel támogassanak beteg vagy hátrányos helyzetű gyerekeket. A kiválasztott sportág idén a triatlon volt. A vállalat dolgozói és partnerei futással, kerékpározással és úszással gyűjthettek kilométereket, amelyek révén idén mintegy 15 millió forinttal támogatják a Bátor Tábort.

Forrás: 24.hu

Eseménynaptár

loader

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció